top of page

Sikre din fremtid i dag – opret en fremtidsfuldmagtHar du overvejet, hvem der skal træffe beslutninger vedrørende din bolig, virksomhed, bankkonto og sundhedsfaglige behandlinger, hvis du en dag på grund af en ulykke, sygdom, svækket helbred el. lign. ikke længere selv er i stand til det?


Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt kan du under trygge rammer have fuld kontrol over, hvem der skal handle på dine vegne, og hvilke beslutninger de må træffe på dine vegne, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv kan varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold. En fremtidsfuldmagt kan desuden være med til at lette familiens byrde og tvivl om dine ønsker.


Hvad sker der, hvis jeg ikke har en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt og ikke kan varetage dine egne forhold, risikerer du, at du kommer under værgemål. Beslutningen om oprettelse af et værgemål træffes af Familieretshuset, ligesom Familieretshuset bestemmer, hvem der udpeges som din værge. Den af retten udpegede værge kan enten være et familiemedlem eller en af Familieretshusets professionelle værger. Selvom du er gift, kan du ikke være sikker på, at din ægtefælle bliver udpeget som din værge.


Etablering af et værgemål er forbundet med en lang sagsbehandlingstid, hvilket kan få konsekvenser, hvis det er en eller flere beslutninger, som skal træffes inden for kort tid, f.eks. et fordelagtigt købstilbud på din ejendom.


Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at forstå konsekvenserne af en fremtidsfuldmagt.


Hvilke beslutninger kan fremtidsfuldmagten omfatte?

En fremtidsfuldmagt kan omfatte både økonomiske forhold og/eller personlige forhold.


Personlige forhold: samtykke til sundhedsfaglige behandlinger, adgang til at søge aktindsigt i din patientjournal og adgang til at søge om offentlig hjælp, f.eks. hjemmehjælp.


Økonomiske forhold: betalingsaftaler med banken, indgåelse af retshandler, inddrivelse af udestående fordringer, anlæggelse af retssager, indgåelse af forlig, pantsættelse af aktiver, investeringer, ansøgning om offentlige midler, etc.


Du bestemmer selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Fremtidsfuldmagten kan omfatte alle dine personlige forhold, nogle bestemte personlige forhold eller et enkelt forhold. Det samme gælder for dine økonomiske forhold. Den bredeste form vil være en fremtidsfuldmagt, som omfatter alle dine økonomiske og personlige forhold.


Den fuldmægtige kan ikke repræsentere dig i alle henseender. Den/de fremtidsfuldmægtige kan f.eks. ikke på dine vegne oprette et testamente eller indgå ægteskab. Du kan heller ikke tvinges til at udføre eller undlade en bestemt handling.


Fremtidsfuldmægtigen skal følge de anvisninger, som du har givet i fuldmagten. Derudover skal de handle, som du selv ville have gjort, ligesom de skal inddrage dig i vigtige forhold. Familieretshuset kan indlede en tilsynssag, hvis de bliver opmærksom på forhold, som må antages at stride mod dine interesser.


Hvem kan jeg indsætte som repræsentant i fremtidsfuldmagten?

Du kan udpege, hvem du vil som fremtidsfuldmægtig (ægtefælle, samlever, børn, ven, nabo etc.), men når fremtidsfuldmagten en dag ude i fremtiden sættes i kraft, må fremtidsfuldmægtigen ikke være under 18 år, være under værgemål, eller selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft.


Du kan udpege flere fremtidsfuldmægtige, men i så fald bør du overveje fordelingen af deres ansvar. Du kan vælge mellem følgende modeller:


1) Sideordnede: Dette betyder, at de fremtidsfuldmægtige på samme tid kan handle på dine vegne. Herunder kan du bestemme, om de skal:

· Handle hver for sig - dvs. de hver især kan indgå en aftale

· Handle i forening i enkelte forhold eller alle forhold - dvs. de skal være enige i beslutningerne

· Varetage hvert deres område


2) Subsidiære: Dette betyder, at den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige kun træder i funktion, hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige bliver forhindret i at varetage opgaven. Du kan f.eks. udpege din ægtefælle som primær fremtidsfuldmægtig, og dine børn som subsidiære fremtidsfuldmægtige.


Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor mange du kan indsætte i din fremtidsfuldmagt, men vi anbefaler, at du orienterer og inddrager vedkommende i dine overvejelser.


Hvornår og hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft fra den dag, hvor det vurderes, at du på grund af sygdom, svækket mental funktion el.lign. ikke længere er i stand til at varetage forholdende i fremtidsfuldmagten.


Fremtidsfuldmagten bliver kun sat i kraft, hvis du eller dine fremtidsfuldmægtige indgiver en anmodning herom til Familieretshuset. Denne anmodning skal som udgangspunkt være vedlagt en lægeerklæring, som Familieretshuset anvender til at vurdere, om du er ude af stand til at varetage forholdende i fremtidsfuldmagten. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, bliver den offentlig tilgængelig i Personbogen.


Hvornår ophører fremtidsfuldmagten?

Fremtidsfuldmagten kan opføre som følge af dine forhold eller fremtidsfuldmægtigens forhold.


Ophør som følge af dine forhold:

Fremtidsfuldmagten ophører ved din død. Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis du kommer under værgemål, som angår forhold, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmagten ophører derfor ikke, hvis værgemålet angår forhold, som falder uden for fremtidsfuldmagt.


Ophør som følge af fremtidsfuldmægtigens forhold:

Fremtidsfuldmagten ophører, hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig hvervet, hvis fremtidsfuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis fremtidsfuldmægtigen har oprettet en fremtidsfuldmagt, der sættes i kraft. Fuldmagten ophører dog ikke, hvis der er andre fremtidsfuldmægtige eller subsidiære fremtidsfuldmægtige, som kan varetage hvervet.


Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Du kan selv bestemme udformningen af din fremtidsfuldmagt (se her, pkt. 14), men det kan have den ulempe, at den får et andet indhold end tilsigtet, eller at den afvises af Familieretshuset.

En fremtidsfuldmagt kan også laves hos en advokat, hvilket kan give dig en tryghed i, at indholdet stemmer overens med dine ønsker, og at den udformes korrekt, så den ikke afvises af Familieretshuset.


Digitalt oprettelse:

Fremtidsfuldmagten indtastes og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med MitID. Dette gør du via Digital tinglysning på tinglysning.dk. Senest 6 måneder efter oprettelsen i Fremtidsfuldmagtsregistret, skal du personligt møde op hos en notar, hvor du vedkender dig oprettelsen af fremtidsfuldmagten. Du skal medbringe ID til mødet. Notaren vurderer, om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og om fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske. Du får kontakt til en notar ved at henvende dig til byretten.


Fysisk oprettelse:

Hvis du er fritaget for kravet om digital post fra det offentlige, kan fremtidsfuldmagten oprettes på papir. Herefter sender du en kopi af fremtidsfuldmagten til Familieretshuset via almindelig post eller elektronisk sammen med følgende oplysninger (dit navn, adresse, telefonnummer). Familieretshuset indkalder dig herefter til et møde, hvor de vurderer, om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og om fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske. Familieretshuset sørger for, at din fremtidsfuldmagt bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Se mere om fysisk oprettelse her.


Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, hjælper vi gerne med dette.

Kontakt Engelbrecht Advokatfirma på tlf.nr.: 54 70 58 00 eller mail POST@aelaw.dk / SIKKER@aelaw.dk

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på vores hjemmeside (her) og på Justitsministeriets hjemmeside, herunder deres vejledning om fremtidsfuldmagter (her).

18 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page