top of page

Ungdomskriminalitets-nævnet

Læs mere her

Hvad er Ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnet, er et uafhængigt nævn, der skal forebygge ungdomskriminalitet hos børn og unge i 10-17års alderen. 

Nævnet forholder sig til Rettens indstilling som udarbejdes sammen med anklagemyndigheden

Efter denne træffes afgørelse omkring målrettede og individuelle indsatser efter en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Dette bliver gjort i dialog med barnet ellerden unge og familien. Disse foranstaltninger kan være en straksreaktion eller iværksættelse af et forbedringsforløb som f.eks. indebærer anbringelse.

Hvem arbejder i ungdomskriminalitetsnævnet?

Nævnet består af en dommer, der har til opgave at lede mødet, et kommunalt ansat medlem, og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. Ud fra denne sammensætning, har nævnet flere relevante kompetencer, herunder juridisk, politifaglig viden og indsigt i børn- og ungdomssager. Medlemmerne af nævnet er beskikket af en periode på 4 år, og er alle uafhængige af deres øvrige arbejde. Nævnets sekretariat arbejder under Rigspolitiet, men er uafhængig af politiets øvrige opgaver.

Sagens forløb:

 1. Først vil din sag blive henvist til nævnet. Ved henvisning af sagen bliver sagen forelagt for nævnet af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift foretage en ungefaglig undersøgelse af barnet eller den unge. Denne undersøgelse skal resultere i en begrundet indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet, hvori der redegøres for om der skal iværksættes foranstaltninger, og i bekræftende fald hvad disse skal være. 

 2. Herefter vil I blive indkaldt til møde, hvor barnet eller den unge, samt begge forældre er pligtige til at møde op. Mødet bliver afholdt senest 4 uger efter politiet har henvist sagen til nævnet, eller din sag er blevet afgjort i retten. 

 3. Mødet bliver afholdt. 

 4. Nævnet foretager en afgørelse, som kan indeholde en straksreaktion og eller et længerevarende forbedringsforløb. Som udgangspunkt er denne afgørelse endelig, men der er visse undtagelser, hvor du kan klage. 

 5. Til sidst er det ungekriminalforsorgen og kommunen som skal føre tilsyn med, at sagens afgørelse bliver fulgt, og om denne afgørelse skal ændres.

Gratis advokathjælp

Hvis du er over 12 år, har du i følgende tilfælde ret til gratis advokathjælp. 

 1. Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en instituton, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af en børnehus. 

 2. Anbringelse uden for hjemmet. 

 3. Tilbageholdelse under en anbringelse. 

 4. Samvær og kontakt. 

 5. Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke. 

 6. Ændring af anbringelsessted.

Nævnets Kompetence

Det er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at træffe afgørelse i sager, hvor børn og unge mellem 10 og 17 år, der lovligt har ophold i landet, er mistænkt eller dømt for kriminalitetDet er herigennem nævnets opgave ved behandling af sager ved nævnet, at fastsætte nogle sociale foranstaltninger, som sikrer eller i videst muligt omfang sikrer, at barnet eller den unge kommer ud af en kriminel løbebane.

Hvis barnet eller den unge er er indblandet i en sag, der omhandler personfarlig kriminalitet, vil sagen blive henvist til behandling ved Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis det er tilfældet at forholdet har udløst eller vil kunne udløse en fængselsstraf. Sagen vil også blive henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, såfremt det er tilfældet, at den unge har begået anden alvorlig kriminalitet, hvor forholdet har udløst eller kan udløse fængselsstraf, samt hvis der foreligger risiko for at barnet eller den unge vil begå kriminalitet igen.

Nævnets afgørelseMed sagsbehandling og afgørelse i nævnet er det intentionen, at iværksætte sociale foranstalt-ning, som på bedst mulig vis får barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane. Ved nævns-behandling er der ikke tale om en straffesag, hvilket vil sige, at det ikke er nævnets opgave at idømme en strafferetlig sanktion eller tage stilling til hvorvidt barnet eller den unge er skyldig.

Derimod er det nævnets opgave at finde frem til den reaktion, der er bedst egnet for barnet.Ved sagens afgørelse foretager nævnet en konkret samt individuel vurdering af hvad der er bedst for barnet eller den unge. Ved afgørelsen bliver der inddraget dialog med barnet eller den unge samt forældremyndighedsindehaveren til denne. Dette sker for at inddrage det omhandlende individ så meget som muligt i nævnsprocessen.

Udfaldet af sagen hos Ungdomskriminalitetsnævnet varetages hos barnets eller den unges opholdskommune. Denne iværksætter og gennemfører de foranstaltninger, som nævnet træffer afgørelse om. Det er ungekriminalforsorgen, der fører tilsyn med, at barnet eller den unge overholder de vilkår der blev fastsat i nævnets afgørelse, hvilket vil sige at disse også kan reagere, hvis det ikke er tilfældet.

Afgørelsens indholdAfgørelsen fra Ungdomskriminalitetsnævnet kan indeholde to elemeter:

Straksreaktion

En reaktion rettet mod barnet eller den unge som er af genoprettende og opdragende karakter. Dette dækker over at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i aktiviteter med genoprettende eller samfundsnyttigt formål.

Forbedringsforløb:

På baggrund af barnets eller den unges situation og sagens omstændigheder, kan der blive fastlagt et forbedringsforløb af længerevarende karakter. Dette sker i form af en handlingsplan, der viser en eller flere konkrete foranstaltninger, som barnet eller den unge bliver pålagt.

Behandling af din sag ved Ungdomskriminalitetsnævnet 

Er du forælder til et barn mellem 10 og 17 år, der har været involveret i et kriminelt forhold?

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht hjælper vi dig og dit barn eller unge igennem sagen ved Ungdomskriminalitetsnævnet. Advokat Charlotte Engelbrecht optaget på listen over advokater,der behandler sager ved nævnet, og garanterer derfor forsvarlig og professionel sagsbehandling igennem hele sagsforløbet.

bottom of page