top of page

Forældremyndighed

Læs mere her

Forældremyndighed

Efter indførelsen af Familieretshuset, er forældremyndighedsproceduren blevet ændret. Det er barnet som er i centrum, og det er barnets tarv som beskyttes.

Der findes overordnet fire situationer om forældremyndigheden over barnet, som kort gennemgås.

Fælles forældremyndighed, men enige om at ændre den 

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, men ikke bor sammen længere, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage den til den ene forælder alene.

Hvis I vil lave en aftale om at overdrage forældremyndigheden til den ene af jer, skal I udfylde den på en særlig blanket, og anmelde den til Familieretshuset, for at være gyldig. Når Familieretshuset modtager anmeldelsen, fremsender de en kvittering, og aftalen er derefter gyldig.

Den af jer som overdrager forældremyndigheden, har stadig ret til samvær med barnet, og har også ret til at få oplysninger om barnet.

Fælles forældremyndighed, men uenige om at ændre den

Hvis I ikke kan blive enige om at ændre forældremyndigheden, skal I kontakte Familieretshuset. Der vil I blive indkaldt til et møde, hvor I som forældre i første omgang vil skulle prøve at løse konflikten. Der vil være børnesagkyndig rådgivning til rådighed, som tager udgangspunkt I jeres barn, og hvad det har brug for. Derudover vil Familieretshuset også tilbyde konfliktmægling, med henblik på den konflikt I ønsker løst.

Hvis I ikke kan blive enige, vil Familieretshuset sende sagen videre til Familieretten, som kan træffe afgørelse om forældremyndigheden.

For at søge om at ændre forældremyndigheden, skal der være nogle helt konkrete ting der har ændret sig, eller hvis Familieretshuset finder det bedst for barnet.

Vi har ikke fælles forældremyndighed, men er enige om at ændre den

I den situation hvor I som forældre til barnet, er enige om at ændre forældremyndigheden, så I begge får forældremyndighed, skal I anmelde aftalen til Familieretshuset. Aftalen skal anmeldes på en særlig blanket, som skal underskrives af jer begge, for at være gyldig.

Når Familieretshuset har modtaget anmeldelsen, vil de fremsende jer en kvittering for modtagelsen, og aftalen er derefter gyldig. I har også mulighed for, at overføre forældremyndigheden helt, fra den ene af jer, til den anden.

Vi har ikke fælles forældremyndighed, og vi er uenige om at ændre den

I det tilfælde hvor I ikke er enige om ændre forældremyndigheden til jer begge, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset.  Der vil de sagkyndige fra Familieretshuset, i samarbejde med jer, prøve at finde en fornuftig løsning for alle. Derfor vil fokus være en løsning i samarbejde om, hvilket er det bedste for jeres barn.

Der vil være børnesagkyndig rådgivning til rådighed, som kan hjælpe jer med at holde fokus på hvad der er bedst for barnet, og hjælpe jer med at forstå barnets reaktioner, på den situation I er i.

Der vil også være en konfliktmægler til rådighed, såfremt I vil fokusere på at løse konkrete uenigheder, eller få jeres forældresamarbejde til at fungere.

Hvis I ikke kan blive enige, vil Familieretshuset sende sagen videre til Familieretten. Det er kun Retten som kan træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl. I Familieretten vil dommeren vurdere sagen, hvor dommeren og en børnesagkyndig eventuelt har en samtale med barnet. Ved retsmødet kan I som forældre enten indgå en aftale, ellers vil dommeren træffe en afgørelse. Denne afgørelse kan eventuelt ankes til landsretten.

Vores erfaring 

 Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er forældremyndighedssager og bopælssager et af vores helt særlige speciale områder. Vi fører mange sager om forældremyndighed og bopælssager, vi hjælper vores klienter lige fra sagens start til en eventuelt ankesag i landsretten. Står du i en situation hvor du føler dig usikker, så kontakt os, så kan vi hjælpe dig bedst muligt.

Såfremt du ikke kan blive enige med den anden forældre om forældremyndighed, så anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt, så vi kan rådgive dig og hjælpe dig til det bedste resultat for dig og dit barn. 

bottom of page