top of page

Familieretshuset

Læs mere her


Familieretshuset

Det nye familieretlige system er en nytænkning fra Regeringen, som samler sagsbehandlingen i ét system, som har barnet i centrum. Systemet har fem hovedfokuspunkter: Familieretshuset, Familieretten, Børneenheden, Reflektionsperiode, Ligeværdigt forældreskab. 


Familieretshuset erstatter den tidligere Statsforvaltning, og er den første del af det nye system I møder. Screeningen sker automatisk i forbindelse med ansøgning om skilsmisse.


De vil foretage en screening, således at jeres behov bliver mødt med de rigtige resurser. Screeningen vil fordele sager efter en grøn, gul og rød kategori.Grøn: her er der tale om enkle sager, hvor I er enige om tingene,  men blot har brug for separations– eller skilsmissebevilling, eller registrere en aftale om forældremyndighed. Familieretshuset vil registrere aftalen eller udstede bevillingen.Gul: her er der tale om de mindre enkle sager, hvor I ikke er enige om tingene. Her vil Familieretshuset behandle jeres sag, tilbyde jer rådgivning og konflikthåndtering, med henblik at I finder en løsning. Rød: her er der tale om så komplekse sager, som har høje risikofaktorer som påvirker børnene, f.eks. et højt konfliktniveau mellem jer som forældre, som evt. er kombineret med vold, misbrug, psykisk sygdom eller socialt udsathed.


De familier som har de tungeste og mest komplekse sager, og hvor kommunen ofte også er inde over, bliver mødt med en helhedsorienteret indsats. Det betyder bl.a. at samarbejdet med kommunerne er blevet styrket, så der sker en hurtig udveksling af informationer. Kommunerne kan, i særlige tilfælde, selv indlede en sag i Familieretshuset, som et alternativ til mere indgribende afgørelser i det sociale system.


Familieretten er den anden del af det nye system, og ligger ved byretterne. Her træffer dommeren afgørelse i komplekse sager, som har et højt konfliktniveau, og hvor andre problemer som f.eks. vold eller misbrug også spiller ind. Familieretten tager sig også af de sager som der ikke kan findes en løsning på i Familieretshuset.  Domstolene er ankeinstans for alle sager generelt.Familieretten skal behandle de sager, hvor den ene forælder ikke vil efterleve myndighedernes afgørelse om f.eks. samvær eller forældremyndighed, og tilbageholder barnet fra den anden forælder. Familieretten har også mulighed for at sende en sag tilbage til behandling i Familieretshuset. Desuden vil tvangsbøder nu fastsættes efter forældrenes indkomst, så der sker en skærpelse.I konfliktfyldte situationer, vil det være muligt kortvarigt at frihedsberøve en forælder, som tilbageholder sit barn, for at den anden forælder kan hente barnet, for at skabe en rolig og normal afhentningssituation. 


Børneenheden forlængelse af ændringerne af det familieretlige system, er formålsbestemmelsen i forældreansvarsloven også blevet ændret, således at barnet bliver vægtet over alt andet. Denne fokus på barnets trivsel er også grunden til at børneenheden er blevet oprettet. Denne har til formål at tage hånd om barnet, og altid sørge for, at barnet har en voksen at tale med, eller spørge til råds. I enheden er der også børnesagkyndige, som sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt, men på en skånsom måde.


Refleksionsperiode

Som et hensyn til barnet, er der i skilsmissesituationer hvor I er enige om at blive skilt, indført en refleksionsperiode, som sikre at I som forældre har tid til eftertanke, om skilsmissen. I vil tilbydes rådgivning, og der vil være rådgivning til barnet. I vil også få tilbudt en målrettet rådgivnings– og afklaringssamtale, som skal give jer viden om bruddets betydning for barnet, og give jer værktøj til at støtte barnet bedst muligt. Samtidig skal I gennemføre et digitalt forløb, som skal give jer viden om barnets reaktion i brudsituationen, så I kan støtte op om det.


Tilbuddet om en målrettet samtale gives også til ugifte forældrepar med fællesbørn, som bryder med hinanden. Ligeværdigt forældreskabDet nye familieretlige system giver mulighed for, at forældre kan være forældre på lige fod. Derfor skal enige forældre fremover have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. Samtidig skal regler om økonomi afspejle den måde, familierne indretter sig på. Derfor skal forældre med fælles forældremyndighed fremover i udgangspunktet modtage halvdelen af børne– og ungeydelser hver. Forældre i delte familier modtager således også halvdelen af ydelsen hver. 


Har du brug for hjælp?

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er forældremyndighedssager og bopælssager et af vores helt særlige speciale områder. Vi fører mange sager om forældremyndighed og bopælssager, og vi hjælper vores klienter lige fra sagens start, til byretten og vi har ført sager i landsretten. Charlotte Engelbrecht har stor erfaring indenfor det familieretlige område, og hun gør alt for sin klient.

bottom of page