top of page

Læs mere her

Dødsbo

Når en person afgår ved døden, skal arvingerne tage stilling til en række praktiske ting, herunder hvordan boet efter afdøde skal behandles. 

Dødsboet kan behandles som et bobestyrer bo. Det vil sige, at der udpeges en advokat, som sørger for alle de praktiske ting, herunder indsender opgørelser til Skifteretten og Skattestyrelsen. En bobestyrer skal forelægge væsentlige spørgsmål for arvingerne, og er de uenige træffer bobestyreren en beslutning, som kan indbringes for Skifteretten. Det kunne f.eks. være accept af købstilbud eller fremgangsmåde for salg af aktiver. 

En dødsbobehandling kan også foregå som et privat skifte, dvs. at arvingerne selv i enighed (eventuelt med bistand af en advokat) skal træffe beslutninger om dødsboets behandling og arvefordeling, og rettidigt indsende de nødvendige opgørelser til Skifteretten og Skattestyrelsen. 

Der er særlige enkle og summariske skifteformer, hvis dødsboet er meget lille. Det kan være forenklet privatskifte, ægtefælleudlæg eller boudlæg for begravelsesomkostningerne.


Hvad sker der med afdødes aktiver og passiver?

Som led i dødsbobehandlingen skal afdødes aktiver enten,

 • bortskaffes

 • realiseres eller

 • arveudlægges

Udgiften til bortskaffelsen, vil kunne afholdes som en boafgift, hvis afskaffelsen har haft en hvis nødvendighed.Ved realisering af et aktiv, kan det f.eks. ske gennem en ejendomsmægler, eller anden fagperson, eller ved direkte salg til en privat.Hvis en arving ønsker et bestemt aktiv arveudlagt, kan dette også ske. 

Som led i dødsboets behandling skal alle afdødes passiver også betales, herunder de udgifter og omkostninger der opstår ved boets behandling. For at sikre sig mod ukendte gældsforhold, indrykkes der i forbindelse med, at boet udleveres til behandling, proklama i Statstidende, hvorefter alle kreditorer inden 8 uger skal anmelde, om de har et krav.

Hvis en kreditor ikke når at anmelde sit krav fortabes det.

Bobestyrerbehandling

At dødsboet behandles som bobestyrerbo betyder, at boet enten behandles af en af Skifteretten udpeget autoriseret bobestyrer eller af en af afdøde i testamentet anført bobestyrer.

Bobestyreren vil ofte være en advokat, som afdøde har brugt gennem en længere årrække  og som har et særligt kendskab til afdødes formueforhold, og hvor afdøde har vist tillid til, at denne vil behandle boet hensigtsmæssigt.

Et bo skal behandles af en bobestyrer hvis,

 • Afdøde har bestemt dette i et testamente, 

 • Gælden er større end formuen, 

 • Der er uenighed blandt arvingerne om arvens fordeling,

 • Arvingerne ønsker det,

 • Arvingerne er umyndige, under konkurs eller ude af stand til at opfylde deres forpligtelser,

 • Der ikke findes arvinger i boet, eller at der er usikkerhed derom,

 • Der ikke inden for rimelig tid er truffet beslutning om at boet skal behandes på anden vis.

Bobestyreren vil tage sig af de praktiske ting som at indrykke proklama, administrere boets aktiver og gældsforpligtelser og udarbejde åbningsstatus samt boopgørelse. Det er også bobestyreren der træffer væsentlige beslutninger vedr., boets aktiver i samråd med arvingerne.

Privat skifte

Et privat skifte af et dødsbo betyder, at dødsboet behandles af boets arvinger uden indblanding fra en bobestyrer udpeget af Skifteretten. Ofte vil arvingerne dog ikke behandle boet alene, men få bistand af en dødsboadvokat. For at kunne få et privat skifte skal flg. betingelser være opfyldt:

 • Alle arvinger skal være enige om et privat skifte,

 • Der skal indgives en solvenserklæring fra boet,

 • Mindst én af arvingerne skal være myndig og solvent,

 • Mindst én arving skal have hjemting i landet,

 • Der er ikke afgørende hensyn der taler imod et privat skifte.

Ved privat skifte skal I selv, eller med bistand fra en advokat, indsende an-    modning om boets udlevering til skifteretten. Efter udleveringen af boet skal I senest 6 måneder efter boets udlevering indsende en åbningsstatus, og senest ved 1-årsdagen for dødsfaldet, skal der indleveres en boopgørelse.

Enkle skifteformer

Her er der være tale om dødsboer, hvor enten boets nettoformue er så lille, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at foretage en bobehandling, som ofte vil være mere omkostningsfuld end hvad midlerne i boet er til, eller at boet ikke er skattepligtigt og derfor heller ikke skal betale boafgift.

Af enkle skifteformer vil der være mulighed for,

- Forenklet privat skifte- Ægtefælleudlæg- Boudlæg

Vi anbefaler

At der i forbindelse med oprettelse af testamente, aktivt tages stilling til hvordan jeres bo skal behandles. Vi anbefaler endvidere at gøre brug af en advokat til dødsboer, da en skiftesituation meget ofte vil være helt ny for jer, hvorimod en advokat har stor erfaring og overblik over hele situationen.


bottom of page