top of page

Køb og salg af erhvervsejendomme

Skal vi hjælpe med din sag?

Køb og salg af erhvervsejendomme

Vi kan ved vores rådgivning hjælpe med til at sikre den bedst mulige løsning ved køb og salg af erhvervsejendomme. Vi bistår ikke kun med vores juridiske ekspertise, men også med stort kendskab til det lokale ejendomsmarked og det finansielle marked generelt. Vi har her et stort netværk af lokale erhvervsdrivende og vi kender til de lokale behov. Vi kan derfor bidrage med solid rådgivning til alle aspekterne ved handlen.

 

Gennemgang af aftalen

Vi giver rådgivning når det kommer til gennemgangen af købsaftalen, bilag og vedtægter og vi kan hjælpe dig og din virksomhed til at være på forkant med processen, når det kommer til overtagelse af en lejekontrakt eller mange andre spørgsmål såsom ansøgningsprocessen, hvis man ønsker tilladelse til et nyt erhvervsformål med ejendommen. Det kunne netop være nødvendigt hvis man ændrer den type af erhverv der drives i bygningen og i den forbindelse f.eks. ændre indretningen eller nybygger eller tilbygger. Her er reglerne i den gældende lokalplan også nødvendig at være på forkant med.

Lokalplaner og nyt erhvervsformål

Såfremt man ønsker at ændre brugen af en bygning eller etablere erhverv i en bygning, er det også vigtigt at overveje indretningen i forhold til Miljøbeskyttelsesloven, hvori der er regler om indretningen af virksomheden særligt ved erhverv, hvor forurening netop er en nærliggende problemstilling. Der kan også være behov for ekstern finansiering, og her kan vi f.eks. hjælpe med udarbejdelse af ejerpantebreve.

 

Det er også vigtigt at være på forkant med den gældende lokalplan, dette kan især blive en udfordring, hvis man ønsker ombygning, tilbygning eller nyt erhvervsformål. Det kan dog have store økonomiske konsekvenser, hvis man ender i strid med lokalplanens vedtægter. Her bidrager vi med professionel rådgivning, der passer til netop dine behov og formål.

Landbrugsejendomme og landbrugszoner

Hvis man har ejendom, hvor der drives landbrug, er det også relevant at overveje konvertering til landbrugsejendom, og her er det vigtigt at være på forkant med reglerne i Landbrugsloven, særligt hvordan man konverterer eller, hvordan man f.eks. kan holde dele af ejendommen uden for kravene ved udstykning. Her er også særlige krav i forhold til bopæl og visse regler om, hvordan man kan erhverve eller videregive sådanne ejendomme, hvis de er beliggende i en landzone.

Hvis man ønsker at anlægge nye bygninger på en sådan grund, kan der også være behov for at søge om landzonetilladelse f.eks. Dette kan vi også bistå med.

Helhedsorienteret rådgivningVi rådgiver således ikke kun om juraen, men om alle de væsentligeaspekter ved køb og salg, herunder når der skal forhandles vilkårmellem parterne. Vi søger derfor at sikre en helhedsorienteret løsning så du kommer trygt igennem processen, og opnår det bedstmulige resultat for dig så gnidningsfri som muligt.Vi kan b.la. bistå med kontraktens udarbejdelse i forbindelse medhandlen, og vi varetager tinglysning af skøde og pantebreve, ligesom vi også udarbejder refusionsopgørelser.

bottom of page