top of page

Inkasso

Skal vi hjælpe med din sag?

Inkasso

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht hjælper vi dig, hvad enten du skylder penge til en kreditor, eller om du som kreditor har et pengekrav hos en debitor.

 

Hvis du skylder penge væk, kan vi rådgive dig om de krav, som dine kreditorer har fremsat, er gyldige. Vi kan også hjælpe dig med at indgå afbetalingsordninger, så du kan få styr på økonomien igen.

 

Hvis du er kreditor, og har et pengekrav til gode hos en debitor, kan vi hjælpe dig med at indlede en rykkerprocedure og evt. en inkassoprocedure, som overholder de gældende regler.

 

Dog anbefaler vi, at du som kreditor, alt afhængigt af størrelsen af dit krav, overvejer om inkasso kan betale sig. Dette kan vi evt. afklare ved et møde. Et inkassokrav, som får retslig behandling kan ende med at blive dyrt.

Rykkere og rykkerprocedure

Hvis du modtager en rykker, er det vigtigt at du betaler den hurtigt. Hvis ikke at du har mulighed for at betale, skal du tage kontakt til din kreditor og prøve og få lavet en afbetalingsordning.

 

Vi er behjælpelige med kontakt til kreditor, hvis du skylder penge væk, og vil lave en afbetalingsorden.

Hvis du som kreditor mangler at få betaling, skal du tage affære med det samme. Vi anbefaler at du sender en rykker afsted til kunden. Hvis du vælger dette, skal du være opmærksom på, at der gælder nogle særlige regler og krav for, at den har juridisk gyldighed.

Vi er behjælpelige med at udfærdige rykkere og inkassovarsel, så det vil have juridisk gyldighed.


Indsigelse mod krav

Hvis der gøres indsigelse mod kravet om betaling, og dette ikke kan      afvises som åbenlyst ubegrundet, kan kravet ikke tages til inkasso. I den situation vil det være nødvendigt, at udtage stævning med henblik på en retssag.

 

Hvis der opnås dom, eller hvis skyldner underskriver en skyldnererklæring, kan debitor indberettes til RKI og Debitorregistret, og derefter kan sagen sendes i Fogedretten, for sikring af dit krav.

 

Vi er behjælpelige med rådgivning, til dig som er debitor eller kreditor.

Forældelse af krav

Som hovedregel bliver gæld forældet efter 3 år. Men hvis gældskravet er skriftligt anerkendt, f.eks. ved hjælp af en underskrevet skyldnererklæring, opgørelse i fogedretten eller ved dom, sker der først forældelse efter 10 år.

 

Som kreditor kan du afbryde forældelsen ved, at debitor anerkender gældskravet enten skriftligt eller mundtligt, ved dom over debitor eller ved at indgive et betalingspåkrav til Fogedretten, som sender det til debitor. Hvis forældelsen afbrydes, starter en ny forældelsesfrist af samme længde som den oprindelige.

Hvis du som debitor er uenig i, hvorvidt din gæld er forfalden, står vi klar med rådgivning så der ikke opstår misforståelser om det krav der er fremsat. Vi anbefaler at du som kreditor tager kontakt i god tid, inden udløbet af forældelsesfristen, så vi kan rådgive dig og evt. nå at afbryde forældelsen.

Inkassoprocedure

Hvis du som debitor ikke betaler, og hvis der ikke er indsigelser eller forældelse af dit krav, vil sagen oftest ende som en inkassosag. Vi er behjælpelige med kontakt til inkassator, om evt. afdragsordning, hvis du skulle ønske dette.

Hvis du som kreditor ikke har modtaget betaling, efter hverken 1., 2. eller 3. rykker med inkassovarsel, kan vi hjælpe dig med inkassoproceduren. Vi er behjælpelige med at fremsende skyldnererklæring til debitor, hvorefter han kan registres i RKI og debitorregistret. Vi er også behjælpelige med at udfærdige afdragsordninger, og administrere at debitor betaler rettidigt.

Hvis debitor ikke vil betale, kan vi fremsende dit betalingspåkrav til fogedretten, og derved opnå dom. Vi vil endvidere forestå behandling af din sag ved Fogedretten, og indberette debitor til RKI og debitorregistret.

God inkassoskik

Vi er meget opmærksomme på, at inkasso kan være en meget prekær situation for en skyldner. Vi følger derfor god inkassoskik som bl.a. betyder at;

 

  • Dine indsigelser vil blive svaret kvalificeret.

  • De skridt der tages mod dig, vil altid være så lempelige som muligt.

  • Inkassation vil ikke være offentligt, f.eks., vil der ikke være påtryk på kuvert med inkassorykker.

  • Der vil ikke ske personlig henvendelse til dig, medmindre du selv ønsker dette.

Hvad kan vi ellers?

Vi har stor erfaring indenfor lejeloven, så hvis du som udlejer ikke har modtaget betaling fra din lejer, står vi klar til at hjælpe dig med at udfærdige påkravsskrivelse.

Hvis lejer stadig ikke betaler, kan vi udfærdige ophævelsen af lejemålet. Hvis din lejer ikke flytter er vi også behjælpelige med en udsættelsesforretning, med bistand fra fogedretten.

Sidst kan vi også hjælpe dig med den endelige flytteopgørelse, hvis du har nogle mangelkrav mod lejer.

bottom of page