top of page

Anpartsselskaber (ApS)

Skal vi hjælpe med din sag?

Anpartsselskab (ApS)

Selskabsformen, Anpartsselskab (ApS) er reguleret af selskabsloven, som er den lov der regulerer kapitalselskaber inden for dansk selskabsret. Værende et kapitalselskab betinges selskabs eksistens af tilstedeværelsen af kapital, dvs. at kapital fra selskabets ejere er påkrævet. 


Vi bistår med rådgivning om alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af selskabsformen anpartsselskab​


Rådgivningen kan bl.a. omfatte, en redegørelse for fordele og ulemper ved selskabsformen anpartsselskab kontra andre selskabsformer, udarbejdelse af relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for selskabets ledelse Derudover kan vi rådgive og udarbejde forskellige aftaler, herunder f.eks., ansættelseskontrakter eller ejeraftaler Vi er desuden behjælpelige med at omregistrere dit IVS til et ApS, efter den nye lov er trådt i kraft pr. 1. januar 2019 


Kapitalkrav ved stiftelse af anpartsselskab

Ved stiftelse af et anpartsselskab følger det af dansk selskabslovgivning, at der skal tilvejebringes et kapitalgrundlag svarende til kr. 40.000,00. Dvs. at den kapital, der indskydes i selskabet skal udgøre kr. 40.000,00. Dette kan ske i form af tegning af anparter ved kontanter eller ved apportindskud (aktiver indskydes) 


Det private kapitalselskab

Til forskel for aktieselskaber A/S, som betegnes et offentlige kapitalselskab grundet en større offentlig indsigt i selskabet, kan anpartsselskabet betegnes som det private kapitalselskab, da denne offentligt dimension ikke pålægges. Dette kommer til udtryk igennem at kapitalandele (anparter) ikke kan udbydes til offentligheden, ligesom det er tilfældet med aktier. 


Krav til ledelsen

Udover ejerne vil det i et anpartsselskab i en række tilfælde være praktisk, at ansætte en ledelse. Modsat aktieselskaber er der ikke noget krav om strukturen i ledelsen. Der er dog intet til hinder for at indrette sin ledelse efter reguleringen for aktieselskaber.​


Dokumenter og kontrakter

Ved stiftelsen af et anpartsselskab (ApS) skal der oprettes et stiftelsesdokument, hvori selskabets vedtægter findes. For ejernes indbyrdes forhold oprettes en ejeraftale, og såfremt der findes en bestyrelse, der ansætter direktionen, så skal der også oprettes en instruks for bestyrelsen over for direktionen.


​Hæftelsesansvar i ApS

Modsat enkeltmandsvirksomheden eller iinteressentskabet (I/S), hvor de selskabsansvarlige pålægges ubegrænset, samt enten personlig eller solidarisk hæftelse alt efter hvilken af de to selskabsformer der anvendes, så tillader anpartsselskbet (ApS), at der opretholdes begrænset hæftelse. Med den begrænsede hæftelse er hæftelsen begrænset til selskabet. Dette vil sige at anpartshavernes personlige formue er adskilt fra selve selskabets formue, hvilket også betyder, at selskabets kreditorer ikke kan søge sig fyldestgjort i anpartshavernes personlige formue, men må holde sig til selskabets aktiver. Denne selskabsform er en hyppigt anvendt selskabsform  ved selskaber, der har en vis mængde  aktiver, og dermed også en betydelig række kreditorer.  Med den begrænsede hæftelse vil man som selskabsdeltager ikke risikere sin personlige formue, hvis selskabets drift på et eller andet tidspunkt bliver dårlig, da kreditorerne ikke kan fyldestgøre sig i den private formue. Denne selskabsform er på grund af ovenstående særligt anvendt af håndværksvirksomheder.


​Virksomhedspant

Virksomhedspant er en relativt ny ordning inden for dansk ret. Virksomhedspant giver mulighed for finansiering ved sikkerhedsstillelse af selskabets formuemasse, ved at panthaver giver et lån til selskabet mod at få pant i selskabets aktiver og fordringer. Pantet findes også i en anden variant kaldet fordringspant, hvor panthaver kun opnår sikkerhed i selskabets fordringer. Ordningen kan ses i sammenhæng med den begrænsede hæftelse, som selskabsdeltagerne i ApS’et er berettiget, hvor virksomhedspantet er en smart måde at opnå finansiering, da kreditorer måske ikke vil yde lån eller accepterer betaling på kredit grundet denne begrænsede hæftelse.​


Revision og regnskab

Et anpartsselskab er omfattet af årsregnskabsloven omhandlende aflæggelse af årsregnskab for selskabet. Dette betyder at selskabet skal udarbejde en årsrapport, hvori deres årsregnskab vedlægges. Alt efter hvor stort selskabet er skal man imødekomme strengere krav omkring offentlighed, og dertil skal man offentliggøre flere bestand dele af sit årsregnskab. Udgangspunktet for alle anpartsselskaber er dog, at der skal udarbejdes resultatopgørelse, som er en oversigt over selskabets indtægter og udgifter i beretningsform, samt en ba-      lance, som er en oversigt over selskabets aktiver og passiver. Selskabets årsregnskab skal have en revisorpåtegning fra en godkendt revisor. 


Praktisk information om stiftelse af ApS

Pris: For stiftelse af ApS bliver salæret regnet til kr. 3.600,00, ekskl. moms hvilket er for det arbejde som Advokatfirmaet Engelbrecht udfører i forbindelse med stiftelse af ApS'et. Derudover tillægges stiftelsesgebyr, som er en afgift, der skal betales for selve stiftelsen. Denne ligger på kr. 670,00. For stiftelse af ApS kræves der som minimum kr. 40.000, som kapitalgrundlag ved stiftelsen. Denne kapital skal ligeledes betales til os, hvorefter vi sørger for at registrere denne som selskabskapital.bottom of page