top of page

Tvangsfjernelse

Læs mere her

Tvangsfjernelse

Det er udgangspunktet, at en beslutning om tvangsanbringelse skal genbehandles indenfor 1 år, hvis barnet ikke tidligere har været an-bragt uden for hjemmet.

Hvis barnet derimod tidligere har været anbragt udenfor hjemmet, er udgangspunktet, at genbehandlingsfristen er 2 år. Endeligt har både Børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten hjemmel til at fastsætte både en kortere og længere frist, såfremt der er grund hertil.

Beregning af genbehandlingsfristen sker på baggrund af den seneste afgørelse i sagen. Dette betyder, at hvis man f.eks. klager over afgørelsen til Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen kommer til samme resultat som Børn- og ungeudvalget, så regnes genbehandlingsfristen først fra det tidspunkt hvor Ankestyrelsen træffer deres afgørelse, og altså ikke fra det tidspunkt hvor Børn- og ungeudvalget traf deres beslutning.

Klagemuligheder

Såfremt man er utilfreds med Børne- og ungeudvalgets afgørelse om en anbringelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen, hvor der er en klagefrist på 4 uger. Man skal være opmærksom på, at en klage til Ankestyrelsen ikke har opsættende virkning, hvilket betyder, at barnet som udgangspunkt skal være anbragt udenfor hjemmet mens sagen behandles hos Anke-styrelsen.

Hvis Ankestyrelsen stadfæster Børne- og ungeudvalgets afgørelse, kan sagen i sidste ende forelægges retten. For at få forelagt afgørelsen for retten, skal klagefristen på 4 uger overholdes. Det er kun forældremyndighedsindehavere og børn over 12 år der kan kræve afgørelsen behandlet hos Ankestyrelsen og retten. Endeligt anbefales det af hensyn til beregning af genbehandlingsfristen, at man forud for en klage nøje overvejer om dette er den bedste fremgangsmåde i den konkrete sag.

Tvangsfjernelsens baggrund

En tvangsfjernelse er, som navnet antyder, når forvaltninger uden forældrenes samtykke anbringer børn uden for hjemmet. Det er Børn- og Ungeudvalget, der på baggrund af en indstilling fra forvaltningen træffer afgørelse om en tvangsanbringelse.

Anbringelse kan alene ske, såfremt det vurderes, at der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, hvis barnet eller den unge bliver i hjemmet. Tvangsfjernelse kan ske på baggrund af forældrenes forhold f.eks., utilstrækkelig omsorg/behandling af barnet eller misbrug, eller på baggrund af barnets forhold, som kan være misbrugsproblemer, kriminel adfærd, svære sociale vanskeligheder og/eller andre adfærds- og  tilpasningsproblemer.

De store følelsesmæssige problemer, som en tvangsfjernelse indebærer, kan betyde, at man mister overblikket og ikke er opmærksom på hvilke rettigheder man har, hvornår man kan klage og hvordan man i det hele taget skal forholde sig. Med den rigtige hjælp vil dine chancer for at undgå tvangsfjernelse, eller for at det tvangsfjernede barn kan komme hjem igen, blive meget større.

Advokatbistand

Forældremyndighedsindehavere og børn over 12 år har ret til gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelse. Kommunen skal af egen drift tilbyde advokatbistand og kan ofte være behjælpelige med at sætte dig i kontakt med en egnet advokat. Du skal være opmærksom på, at du selv har ret til at vælge din advokat; og du kan i den situation hvor du ønsker en bestemt advokat, bede kommunen rette henvendelse direkte til denne advokat.

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er tvangsfjernelser et af kontorets mest specialiserede områder. Vi står derfor klar med stor erfaring og indsigt på området, til at hjælpe jer i jeres sag. Vi anbefaler derfor, at I hurtigst muligt tager kontakt, hvis I står i en situation, hvor jeres barn/børn er i risiko for at blive tvangsfjernet.

Advokatens rolle

Når der indstilles til en tvangsfjernelse, vil advokaten modtage sagens materiale og i første omgang sikre sig, at alle de påkrævede dokumenter er til stede. Advokaten vil forud for sagens behandling i Børn- og Ungeudvalget typisk indkalde forældrene/barnet til et møde, hvor materialet gennemgås og indholdet drøftes.

Advokaten vil herefter vurdere om oplysninger i sagsmaterialet stemmer overens med de faktiske forhold, og om forvaltningen har afprøvet alle andre muligheder for støtte til  barnet/familien. Hvis forvaltningen har meddelt, at de vil indstille til en tvangsfjernelse, kan det ofte være en god idé straks at søge aktindsigt, således at du kan aflevere dette materiale til advokaten, således at advokat kan undersøge om der måtte være akter, som er relevante for sagen, men som ikke er medtaget i sagsmaterialet.

Advokaten får som udgangspunkt stillet materialet til rådighed en uge før mødet i Børn- og Ungeudvalget, og derfor vil tiden ofte være knap for gennemgang af materialet og afholdelse af møde. På selve mødet i Børn- og Ungeudvalget vil advokaten sørge for at barnets/forældrenes opfattelse af sagen fremlægges for udvalget, ligesom advokaten vil sørge for at gøre udvalget opmærksomt på hvilke oplysninger i sagsmaterialet samt lovgivningen, som udvalget bør lægge vægt på.

Herudover vil advokaten ofte påpege forhold, hvor forvaltningen kunne/ burde have handlet anderledes i forbindelse med sagen behandling. Hvis man er barn og ikke har lyst til at udtale sig på mødet i Børn- og Ungeudvalget, vil advokaten være barnets talerør. Børn over 12 år må gerne deltage i mødet i Børn- og Ungeudvalget. Som udgangspunkt vil forældrene ikke være tilstede når barnet har samtalen med selve udvalget, men forældrenes advokat har mulig hed for at være tilstede, således at de kan fortælle forældrene om forløbet efterfølgende.

Vi står klar med hjælp, som beskrevet ovenfor.

bottom of page