top of page

Indsattes afsoningsforhold

Læs mere her

Indsattes afsoningsforhold

Hvis du idømmes en fængselsstraf,  afhænger din afsoning af straffens længde. Domme på mere end 5 års fængsel afsones som udgangspunkt i et lukket fængsel, og ved domme på 8 års fængsel eller derover, starter afsoningen altid i et lukket fængsel. Hvis din straf er på 5 år eller derunder, vil din afsoning som udgangspunkt starte i et åbent fængsel. Er straffen på 6 måneder eller derunder, er der efter omstændighederne og en konkret vurdering, mulighed for at afsone med fodlænke i din bopæl. Afsoningsinstitutionerne er spredt over hele Danmark, og udgangspunktet er, at afsoningen skal ske så tæt på din bopæl som muligt. Kriminalforsorgen må dog ofte fravige denne regel af pladsmæssige hensyn.

Udgang

Regelmæssige udgange - ledsagede eller uledsagede - med henblik på besøg hos familie el. lign. kan gives, hvis der ikke er flugtfare, risiko for misbrug m.v. Den tidsmæssige betingelse er, for så vidt angår åbne fængsler, at du har opholdt dig 30 dage på institutionen. Udstår du fængselsstraf på 2½ år eller derover og kommer direkte fra varetægt, kan du ikke få udgang, før 1/6 af straffetiden er udstået. Når du afsoner en fængselsstraf på 8 år eller derover, kan du forvente ledsaget udgang når du har udstået 1/3 af straffen og du overgår til uledsagede udgange efter 1/2 af tiden. En weekendudgang varer typisk fra fredag kl. 16 til søndag kl. 21. Weekendudgang afvikles normalt hver 3. weekend. Når du afsoner en fængselsstraf på 5 år og indtil 8 år, kan du først forvente første udgang, når 1/4 af straffen er udstået. Uledsaget udgang kan dog ikke gives, før 1/3 af straffen er udstået. Når du afsoner en dom på under 5 år i lukket fængsel, er der mulighed for at få udgang, når 1/4 af straffen er afsonet. Der vil være tale om ledsaget udgang, indtil du har afsonet 1/3 af din straf. Hvis de ledsagede udgange er forløbet uden problemer, kan du herefter få uledsaget udgang.

Prøveløsladelse

Hvis du er idømte straf på 3 måneder eller derover, er der mulighed for at du kan prøveløslades efter afsoning af 2/3 af den samlede straf. Der er også – undtagelsesvist – mulighed for løsladelse efter ½ tid, når du har afsonet mindst 2 måneder. Dette forudsætter dog, at du har ydet en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet, herunder ved at deltage i behandlings- eller uddannelsesforløb, eller dine forhold taler herfor. Som vilkår for løsladelse kan kriminalforsorgen fastsætte vilkår om, at du udfører samfundstjeneste. Er du udlænding, kan du som udgangspunkt forvente løsladelse efter halv tid, såfremt du er udvist med tidsbegrænset- eller bestandigt indrejseforbud.

Besøg og telefon

Du har ret til – uanset, om du afsoner i et åbent eller lukket fængsel – at få besøg mindst én gang om ugen i mindst 1 time og så vidt muligt 2 timer. I lukkede fængsler og arresthuse kræver telefonering særlig tilladelse, hvor du kan få godkendt 10 telefonindehavere. Du har også ret til brevveksling  uden særlig godkendelse.

Familie og børn

Enkelte fængsler tilbyder besøgslejligheder, hvor indsatte kan få besøg af deres pårørende i op til 48 timer.

Pligter i fængslet

Som afsoner har du pligt til at lade dig beskæftige. Du må selv bestemme om det er ved at gå i skole eller om du vil arbejde på ét af institutionens værksteder. Arbejdet i fængslerne er ikke fysisk krævende, og alle bliver derfor pålagt at arbejde. Hvis du arbejder, vil du blive udbetalt penge for det. Disse penge skal du anvendes til køb af dagligdagens fornødenheder, som f.eks. mad, hygiejneprodukter osv. Der gælder særlige regler for personer med rocker/bande tilknytning. Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht for nærmere oplysning.

Sundhedsmæssig bistand

Når du afsoner din straf i et fængsel, er der typisk en fast læge tilknyttet fængslet. Du har ikke mulighed for at tilkalde din egen praktiserende læge. Fængselslægen fungerer som en almindelig praktiserende læge og varetager de samme opgaver, som du typisk ville henvende dig med, til dig egen læge. Har du brug for yderligere undersøgelser og behandling, vil fængselslægen sende dig videre i sundhedssystemet, ligesom din egen læge ville have gjort.

Indkaldelse til retten

Begår du noget strafbart mens du afsoner, kan du godt blive dømt for forhold begået under din afsoning. Du kan derfor godt blive indkaldt til retten, mens du afsoner, og du har som udgangspunkt pligt til at møde op. Du kan også godt blive indkaldt til fogedretten mens du afsoner, her har du også, som udgangspunkt pligt til at møde op. I fogedretten kan du – med mindre fogedretten har bestemt andet – lade en anden møde op for dig, hvis du udfylder den fuldmagt, du har modtaget med indkaldelsen til mødet i fogedretten.

Overførsel mellem ensartede institutioner

Du har i visse tilfælde mulighed for at blive overflyttet til et andet fængsel. Afgørelsen træffes af din nuværende fængselsleder og det fængsel, du ønsker at blive overflyttet til. Når der er tale om overførsel mellem ensartede institutioner, er der nogle betingelser der skal være opfyldt. Hvis du ønsker at blive overført, kan du rette henvendelse til Advokatfirmaet Engelbrecht som vil være behjælpelig med at søge om overførsel til et andet fængsel.

bottom of page