top of page

Generalfuldmagt

Læs mere her

Generalfuldmagt

En generalfuldmagt, er en fuldmagt, som skal sikre giveren af fuldmagten i tilfælde af at vedkommende ikke selv har mulighed for at handle på egne vegne. Denne fuldmagt, er en skriftlig erklæring, som giver  den fuldmægtige ret til at foretage enhver handling på vegne af personen som udsteder generalfuldmagten (fuldmagtsgiveren). Generalfuldmagten kan anvendes til generelle anliggender, men der er også mulighed for at  fraskrive specifikke handlinger, som fuldmagtshaver ikke må foretage sig. Generalfuldmagten anvendes typisk i en tidsbegrænset  eller længere periode.

Ønsker du at  udstede en fuldmagt til en specifikt handling, skal du lave en specialfuldmagt.

Ønsker du at  sikre dig selv i fremtiden, når du ikke selv er i stand til at tage vare på dig selv, og dine interesser skal du lave en fremtidsfuldmagt.

Hvad kan en generalfuldmagt indeholde? 

En generalfuldmagt kan indeholde en general bestemmelse, hvori fuldmagtshaveren kan handle på fuldmagtsgivers vegne i alle henseende, eller der kan indskrives visse begrænsninger. Dette kan være at generalfuldmagten ikke skal gælde økonomiske henseende, eller at fuldmagtshaveren ikke må sælge fuldmagtsgivers hus, men kun fuldmagtsgivers biler.

Hvem kan oprette en generalfuldmagt?

Alle der: 

  •   Er fyldt 18 år

  •   Er i stand til at handle fornuftsmæssigt

  •   Ikke har fået frataget handleevnen jf. værgemålsloven

Bemærk: Ved oprettelse af en generalfuldmagt gælder der de samme oprettelsesregler/gyldighedsregler, som ved oprettelse af et testamente!

Hvem kan udpeges som generalfuldmægtig?

Man kan som generalfuldmægtige indsætte hvem man vil som fuldmægtig, således at man frit kan vælger, hvem der skal varetage ens interesser.

Typiske eksempler på generalfuldmægtige:

  •      Ægtefæller

  •      Børn

  •      Søskende

  •      Andre med en meget nær relation til fuldmagtsgiveren

Dog kan en umyndig person ikke indsættes som generalfuldmægtig, såfremt fuldmægtigen på tidspunktet for fuldmagtens ikrafttræden er umyndig, idet fuldmægtigen:

  • Ikke er fyldt 18 år

  • Er under værgemål jf. værgemålsloven

  • Har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er trådt i kraft

Hvad er subsidiære generalfuldmægtige?

Der kan i generalfuldmagten indsættes en eller flere personer som generalfuldmægtige, der skal træde i funktion, hvis f.eks. den primære generalfuldmægtige , er forhindret i at varetage hvervet.

Hvis du eksempelvis udpeger din ægtefælle som din primære generalfuldmægtige, kan det være relevant at indsætte en anden person, som subsidiær generalfuldmægtig f.eks. din søn/datter,  i tilfælde af, at der skulle ske noget med din ægtefælle, som gør at han/hun bliver forhindret i at varetage opgaven.


Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

Forskellen på en generalfuldmagt, og en fremtidsfuldmagt, er at en fremtidsfuldmagt først træder i kraft når man ikke selv er i stand til at varetage sig selv, f.eks. på grund af sygdom eller alderdom, hvorimod en generalfuldmagt kan gælde fra en specifik indsat dato, eller fra den dag, generalfuldmagten erklæres gyldig.

Eksempel på generalfuldmagt

Undertegnede:   __________________            

befuldmægtiger herved: _________________

til at bestyre min økonomi, intet undtaget, og at foretage enhver disposition over den med samme retsvirkning, som om den var foretaget af undertegnede personligt.

Som følge heraf er min befuldmægtigede berettiget til for undertegnede at indgå alle retshandler og kontrakter af enhver art, at sælge varer og andre ejendele, transportere på undertegnedes navn lydende værdipapirer, kvittere for enhver undertegnede tilkommende betaling eller anden indtægt, udsætte undertegnedes penge på rente eller anbringe dem på anden måde, indgå forlig, repræsentere undertegnede som arving eller kreditor i alle døds- og konkursboer, afgive erklæring og underskrift på undertegnedes vegne i alle skiftets anliggender, herunder om vedgåelse af arv og gæld, overtagelse til privat skifte, og til at modtage og kvittere for ethvert beløb, der i sådanne boer måtte tilkomme undertegnede.

Den befuldmægtigede har endvidere ret til at træffe alle beslutninger vedrørende undertegnedes personlige forhold, herunder blandt andet, at repræsentere undertegnedes i forhold til myndighederne, at varetage undertegnedes interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner, private eller virksomheder, at ansøge om offentlige ydelser, at begære aktindsigt i alle oplysninger vedrørende undertegnedes person, herunder dennes helbredsoplysninger, at klage/anke eller indbringe enhver afgørelse vedrørende undertegnedes personlige forhold, herunder udøve dennes partsbeføjelser.

bottom of page