top of page

Selskabsret

Skal vi hjælpe med din sag?

Selskabsret 

Vi bistår med rådgivning om alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af hhv. A/S, I/S, ApS, enkeltmandsvirksomheder og K/S. Rådgivningen kan bl.a. omfatte, en redegørelse for fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer, udarbejdelse af relevante dokumentersåsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen. Derudover kan vi rådgive og udarbejde forskellige aftaler, herunder f.eks., ansættelseskontrakter, ejer– sameje eller interessentkontrakter. Vi er desuden behjælpelige med at omregistrere dit IVS til et ApS,efter den nye lov er trådt i kraft.


Valg af selskabsform

Når du skal vælge din selskabsform, bistår vi med rådgivning ud fra de aktuelle ønsker og behov som du har til din virksomhed. Ved valg af selskabsform er der overordnet set to kategorier, en hvor du hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk og en hvor du kunhæfter for det indskud du har lagt i virksomheden.

Udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og kontrakter

Vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, samt udarbejdelse af kontrakter, herunder Direktørkontrakter og ansættelseskontrakter. Vi tilbyder ligeledes rådgivning og udarbejdelse af ejeraftaler, herundersameje- og interessentskabsoverenskomst samt anpartsoverenskomst, hvilket er relevant hvis du ønsker at etablere et selskab i sameje med en anden person. Det er derved muligt at oprette et interessentskab eller et anpartsselskab, og samtidig fastlægge reglerne imellem jersom ejere.

 

Kort om selskabsformerne


Enkeltmandsvirksomhed: I en enkeltmandsvirksomhed kan der kunvære én ejer. Der er intet krav om minimumskapital i virksomheden,og som eneste ejer i virksomheden hæftes der personligt, ubegrænsetog direkte.


Interessentskab (I/S): Der er intet krav om startkapital for at opretteet interessentskab. Der er dog krav om, at der minimum skal væreto ejere, og disse hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilketvil sige, at der hæftes med alt hvad du ejer.

 

Fra den 15. april 2019, er det ikke længere muligt at stifte Iværksætterselskaber(IVS). Endvidere skal eksisterende (IVS) omregistreresig til ApS med en selskabskapital på 40.000 kr., eller lukke ned.Overholder du ikke 2-års fristen, vil dit IVS blive tvangsopløst.


Anpartsselskab (ApS): For at stifte et anpartsselskab skal du indskydemindst 40.000 kr., dette kan være i form af kontanter eller andreværdier. Du kan starte og eje et anpartsselskab som privatpersonalene eller med andre, som virksomhed eller i en kombination afbegge. Som ejer hæftes der kun for de værdier der er indskudt iselskabet.


Aktieselskab (A/S): Der er pr. 1. juli 2018 krav om mindstekapitalindskudpå 400.000 kr., i selskabet. Ejerne hæfter kun for det indskudder er skudt i selskabet. Der stilles krav om direktion og bestyrelseeller tilsynsråd. Der stilles endvidere krav om at der skal oprettesvedtægter og et stiftelsesdokument.


Kommanditselskab (K/S): Der er intet kapitalkrav til oprettelsen af etkommanditselskab. Men derimod er der krav til, at der er oprettetselskabsvedtægter, en ledelse bestående af en direktion eller af enbestyrelse, samt at der skal føre regnskab og indberettes årsrapportdigitalt.

 

I kommanditselskabet er der typisk mindst en komplementarog en kommanditist. Komplementaren hæfter ubegrænset, personligtog solidarisk for virksomhedens forpligtelser hvor kommanditistenkun hæfter begrænset, med det beløb de har skudt ind i virksomheden.

bottom of page