top of page

Kontraktret

Skal vi hjælpe med din sag?

Kontraktret

Aftaler er som udgangspunkt bindende, uanset om de indgås skriftligt eller mundtligt. Når to eller flere parter indgår en aftale, sker det typisk ved, at en skriftlig kontrakt underskrives således, at der kan føres bevis for aftalens indgåelse og indhold.

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht rådgiver vi om alle typer af danske og internationale kontraktforhold, herunder f.eks.:

 • Salgs- og leveringsbetingelser

 • Samarbejds- og indkøbsaftaler

 • Hensigtserklæringer

 • Fortrolighedsaftaler

 • Overdragelsesaftaler/købsaftaler

 • Licensaftaler

 • Lejekontrakter

 • Ansættelsesaftaler

 • Leasingkontrakter

 • Ejeraftaler

 • Entreprisekontrakter

Salgs- og leveringsbetingelser

I dansk ret består en aftale af et tilbud og en accept af tilbuddet. I forbindelse med tilbudsafgivelsen er det almindeligt, at virksomheder vedlægger eller henviser til egne salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser er vigtige, hvis der opstår problemer i forbindelse med fx mangler ved varen eller den leverede ydelse. Salgs- og leveringsbetingelser er de overordnede betingelser for en handel og salgsbetingelserne skal typisk accepteres af køber inden handlen indgås. Dette gælder både handel for Business To Business (B2B) og Business To Consumer (B2C).

Generelle salgs og leveringsbetingelser

Uanset om virksomheden handler med private, eller erhvervsdrivende (B2B) er der nogle forhold, som bør overvejes for alle almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

Når der udarbejdes salgs- og leveringsbetingelser bør man som minimum tage stilling til følgende:

 

 • Priser og betalingsbetingelser

 • Leveringsvilkår

 • Mangler og reklamation

 • Eventuelle garantier eller fraskrivelse heraf

 • Ansvar, herunder ansvarsfraskrivelser og force majeure

 • Tvister, lovvalg og værneting

Salgs- og leveringsbetingelser - B2B

I forbindelse med salgs- og leveringsbetingelser mellem erhvervsdrivende, er der større aftalefrihed mellem parterne. Det kan fx være relevant at sikre betalingsbetingelser som skal give betaling fra kunderne før eller senest samtidig med betalingsfristen fra virksomhedens egne leverandører. På den måde kan du sikre, at din virksomhed ikke betaler regninger i mellemperioden for at låne likviditeten.

En virksomheds betalingsbetingelse kan være forskellige fra hinanden og din virksomhed kan derfor ikke fastsætte en fast og generel betalingsfrist.

Salgs- og leveringsbetingelser forbruger – B2C

Når din virksomhed handler med forbrugere, bør der tages højde for de mange ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse. Du bør være særligt opmærksom på fx følgende: 

 • Lovpligtig oplysningspligt til forbrugeren 

 • Lovpligtig oplysninger om fortrydelsesret ved e-handel

 • Lovpligtige begrænsninger i kreditaftaler med forbrugere, herunder skærpede betingelser for gyldige ejendomsforbehold

 • Købelovens ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse

 

Det er vigtigt, at du overholder oplysningspligten om fortrydelsesret. Såfremt du ikke giver den lovpligtige oplysning, kan forbrugeren bevare sin fortrydelsesret i op til 12 måneder og 14 dage uanset hvad virksomheden har oplyst i sine salgs- og leveringsbetingelser.

Standardvilkår

En virksomheds standardvilkår (benævnes ofte generelle betingelser) regulerer de vilkår, under hvilke vilkår, virksomheden handler. En virksomheds standardvilkår skal udformes efter det arbejde, som virksomheden udfører med oplysning om, hvordan virksomheden er forpligtet under forskellige situationer.

 

Hvis du ønsker yderligere information om udarbejdelse eller revidering af standardvilkår, så kontakt advokatfirmaet Engelbrecht. Så finder vi sammen, den løsning som passer bedst til din virksomhed.

Samarbejds- og indkøbsaftaler

Når man indgår en aftale om samarbejde, skal man tage hensyn til flere forskellige forhold. Disse forhold kan fx være økonomien, parterne, aftalegrundlaget osv. Formålet med en samarbejdsaftale er, at alle parter kender deres rettigheder og forpligtigelser, så alle parter er indforstået med det aftalte. Det kan være en fordel at udarbejde en udførlig samarbejdsaftale, således at konflikter kan undgås. En udførlig samarbejdsaftale kan også anvendes i tilfælde, hvor der er opstår en konflikt, så samarbejdet eventuelt kan fortsætte uanset tvisten.

Når samarbejdsaftalen udarbejdes, er det vigtigt at være så præcis som overhovedet muligt for at undgå fortolkningstvivl.

En samarbejdsaftale giver begge parter et overblik over reglerne for samarbejdet, og kan samtidig udarbejdes i en retning, der er gunstig for virksomheden.

Det er vigtigt, at samarbejdsaftalen tilpasses virksomhedens specifikke behov i stedet for at støtte sig til den almindelige aftalelov eller virksomhedens standardbetingelser. Det kan samtidig være en fordel for virksomheden, at man på forhånd aftaler rammerne for eventuelle tvister, hvis man, på trods af den indgåede samarbejdsaftale, alligevel ikke kan blive enig.

Hensigtserklæring

En hensigtserklæring, også kaldet gentlemens agreement, er et dokument hvor man erklærer en hensigt uden almindelige retsvirkninger. Indeholder hensigtserklæringen et løfte, er hensigtserklæringen som udgangspunkt bindende. Hensigtserklæringer anvendes oftest, når man ikke ønsker direkte at forpligte sig, men hvor en part alligevel, som en gentlemens agreement, er indstillet på at ville gøre noget.

Hensigtserklæring betyder, at en part tilkendegiver, at man fx. har til hensigt at købe en virksomhed af en anden.

Der er ikke tale om en bindende aftale om at sælge eller købe en virksomhed. Det er er en aftale om at man har det til hensigt.

Baggrunden for at udarbejde en hensigtserklæring kan være at man, som parter i en handel, ønsker tilkendegivelse om en aftale, inden man endeligt binder sig til aftalen.

Fra køberens side kan det være for at sikre sig, at sælger ikke arbejder for meget på at finde andre købere og på samme måde kan det for sælger, være fordi man gerne vil forsøge at fastholde en køber.

Fortrolighedsaftale

En fortrolighedsaftale er et dokument der beskytter en eller flere parters fortrolige oplysninger, således at oplysningerne ikke kan offentliggøres.

 

Fortrolighedsaftaler kan udarbejdes som ensidige eller gensidige aftaler. Fortrolighedsaftalen beskytter fortrolige oplysninger der ikke allerede er offentliggjort.

Når man indgår en fortrolighedsaftale, bør man så minimum overveje følgende:

 • Hvilke dokumenter er omfattet af aftalen?

 • En oversigt over, kontraktens parter -  herunder om den modtagende part kan dele den fortrolige information med resten af sin virksomhed, datterselskaber osv.

 • Hvad er parternes forpligtelser?

 • Er aftalen ensidig eller gensidig?

 • Hvad er aftalens tidsramme?

 • Må det fortrolige materiale kopieres?

 • Er der undtagelser til deling af materialet?

En fortrolighedserklæring garanterer ikke, at der ikke bliver videregivet informationer, men den sikrer at der kan ske retsforfølgning af den part der har lækket oplysningerne, hvilket kan resultere i erstatning. Hvis der er indgået en fortrolighedsaftale, og oplysningerne uberettiget bliver videregivet, kan den krænkende part opnå økonomisk kompensation for kontraktbruddet – også kaldet konventionalbod. Som udgangspunkt fastsættes konventionalboden i fortrolighedsaftalen, således at parterne på forhånd er enige om konventionalbodens størrelse.

 

En fortrolighedsaftale er gyldig og bindende med parternes underskrift.

Licensaftaler

En licensaftale er en aftale, hvor en part (licenstageren) får adgang til en anden parts (licensgiveren) IP rettigheder. Licensaftaler er oftest eksklusive eller non-eksklusive. En licensaftale er en aftale, hvor indehaveren af en immaterielret – fx en patentret eller en ophavsret – giver en anden person eller virksomhed ret til at bruge denne rettighed.

Der kan gives licenser til fx:

 • Patenter

 • Ophavsret

 • Designbeskyttelse

 • Varemærker

 • Copyright, herunder software

 • Domænenavne

Alt afhængig af, hvad den immaterielle rettighed består i, så søger du om patent hos Patent- og Varemærkestyrelsen om:

 • Patent

 • Brugsmodel

 • Varemærke

 • Designbeskyttelse

Når der er på søgt patent og det er godkendt, ejer du rettigheden og kan indgå en licensaftale med en samarbejdspartner uden risiko for, at andre anvender din opfindelse eller løsning. 

Advokatfirmaet Engelbrecht anbefaler, at licensaftalen gøres begrænset og at der laves en klar og skriftlig begrænsning for sikre begge parters aftale.

En licensaftale kan indeholde mange forskelligartet bestemmelser. For at undgå misforståelser anbefales, at parterne fx angiver:

 • Licensens område: En klar og præcis afgræsning bør anvendes. Det er vigtigt at præcisere hvad licensaftalen indeholder, således at det kun er den ret der må anvendes. 

 • Betaling af licensafgift: Herunder hvor meget, hvor ofte og konsekvenserne ved udeblivende betaling (annullering af royaltyaftalen?).

 • Tvister: Skal eventuelle tvister løses ved en domstol, og har den ene part mulighed for uden videre at opsige aftalen?

 • Licensgivers pligter: Er licensgiver forpligtet til at hjælpe licensmodtager med fx rådgivning eller kontakter?

Advokatfirmaet Engelbrecht bistår med registrering og opnåelse af rettigheder. Vi forhandler, udarbejder og fortolker aftaler om rettigheder. Derudover fører vi sager om rettighedskrænkelser, herunder forbudssager. Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht – så vi kan rådgive dig om indholdet af licensaftaler og assisterer dig med at udarbejde konkrete kontrakter.

Lejekontrakter

Lejekontrakter til boliger er omfattet af lejeloven og boligreguleringsloven. Lejeloven fastsætter en række begrænsninger for, hvad der gyldigt kan aftales i en boliglejekontrakt.

Skal du udleje din bolig, er det nødvendigt, at du kan begrunde udlejning af din bolig, da du ellers kan risikere, at din tidsbegrænsede udlejning bliver tilsidesat, således at lejer opnår ret til at blive boende i din bolig.

Du skal være særlig opmærksom på lejekontraktens § 11 der indeholder særlige vilkår. Under § 11, kan udlejer gøre en række undtagelser og tilføjelser gældende. Særlige vilkår kan fx være:

 • Årlige huslejestigninger

 • Særlige regler for husdyrforhold - eksempelvis antal dyr og/eller hvilket dyr, der er tilladt

 • Hvad der ekstraordinært kræves af vedligeholdelse af dig som lejer

 • Tidsbegrænset lejeperiode

 • Særlige forhold ved fraflytning - eksempelvis fraflytning 14 dage før lejeforholdets ophør

Depositum og forudbetalt husleje

Udlejer kan ved lejeaftalens begyndelse forlange, at lejer skal betale et depositum svarende til op til 3 måneders husleje. Beløbet beregnes på baggrund af den rene leje uden a conto beløb til forbrug.

Har lejer betalt leje forud, så kan lejer i den sidste del af lejeperioden undlade at betale husleje svarende til den forudbetalte husleje. Depositummet må til derudover ikke bebos op ved opsigelse.

Fremleje

Som lejer kan du under visse betingelser fremleje din bolig.

 

Du har altid ret til at fremleje op til halvdelen af lejligheden, mens du selv bebor resten af boligen. Det er ikke nødvendigt at få udlejers tilladelse til at fremleje et eller flere værelser i boligen. Du har som lejer ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålet.

Fremlejeaftalen skal indgås skriftlig mellem dig som fremlejegiver og fremlejetager. Din udlejer skal have modtaget en kopi af denne fremelejeaftale, inden fremlejeperioden begynder. Fremlejeaftalen bør indeholde aftaler om de samme vilkår som en normal lejekontrakt.

Advokatfirmaet Engelbrecht rådgiver dig om, hvorvidt der i din lejekontrakt er ugyldige eller ulovlige vilkår, og hvad du i givet fald kan gøre, hvis der er fejl eller urimelige vilkår i lejekontrakten.

Ansættelsesaftale

Når du ansætter medarbejdere i din virksomhed, er der flere ting du skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelsen. En arbejdsgiver har pligt til at give medarbejdere en ansættelseskontrakt, der formulerer vilkårene for ansættelsen. Kontrakten regulerer regler og vilkår for det fremtidige samarbejde og som beskytter mod stridigheder under ansættelsen.

Ansættelsesaftalen skal underskrives senest én måned efter ansættelsen og skal som minimum indeholde følgende:

 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse

 • Arbejdsstedets beliggenhed

 • Beskrivelse af arbejdet

 • Ansættelsestidspunkt

 • Ansættelsens forventede varighed

 • Ferierettigheder

 • Varighed af opsigelsesvarsler

 • Løn

 • Arbejdstid

 • Eventuelt kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet

Klausuler

Det kan forekomme, at der i ansættelsesaftalen indeholdes en klausul der kan begrænse din fremtidige karriere.

Konkurrenceklausul: En konkurrenceklausul er en aftale om, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed i en periode efter endt ansættelse hos den nuværende virksomhed.

Kundeklausul: En kundeklausul er en aftale om, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for den nuværende virksomheds kunder.

Det fremgår af funktionærlovens regler, at arbejdsgiveren skal betale kompensation for konkurrence- og kundeklausul. Det er derfor vigtigt, at du undersøger ansættelseskontrakten nøje.

Ændringer i ansættelsen

Hvis din ansættelse ændrer sig, skal arbejdsgiveren senest én måned efter ændringen træder i kraft, skriftligt oplyse den pågældende medarbejder om ændringen.

Det er ikke nødvendigt, at der bliver udarbejdet en ny ansættelsesaftale, det kan blot ske i et tillæg til ansættelsesaftalen.

Såfremt der er væsentlige ændringer i ansættelsesaftalen, kan disse ændringer ikke umiddelbart træde i kraft, idet ændringerne skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Medarbejderen kan derfor vælge at takke nej til ændringen og medarbejderen vil anses som opsagt i ansættelsen.

Leasingkontrakt

Leasingaftaler er aftaler om leje af udstyr/genstande. Leasing kan være et attraktivt alternativ til køb, idet der kan opnås mulighed for fleksibilitet og likviditetsmæssige fordele.

Overordnet set opereres der med 2 typer leasing: Finansiel leasing og operationel leasing.

Operationel leasing: Hvis der er behov for at anskaffe bil, PC-udstyr, kopimaskine e.l. Der er typisk tale om korttidsleje, hvor virksomheden typisk lejer et aktiv til en bestemt opgave.

Finansiel leasing: Hvis der er behov for finansiering til anskaffelse af dyre maskiner til produktion e.l. Finansiel leasing er typisk langtidsleje af aktiver.

Når du indgår en leasingaftale er det vigtigt at du ikke binder dig i længere tid end aktivets driftsmæssige levetid. Det er derfor vigtigt, at du kan være forudseende med hensyn til dit nuværende og fremtidige behov, således at du indgår en leasingaftale der passer optimalt til din virksomheds behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med indgåelse af en leasingkontrakt.

Ejeraftale

Hvis man har et selskab med mere end én ejer, anbefales det at lave en ejeraftale for at fastsætte rammerne for hvordan selskabet skal ejes og drives. En ejeraftale er en kontrakt der indgås mellem ejerne af selskabet således, at man tager højde for de konkrete omstændigheder der kan opstå ved fx uenighed mellem ejerne.

Formålet med en ejeraftale er derfor at forebygge uenighed mellem ejerne, ligesom eventuelle tvister kan drøftes for senere at undgå uenigheder.

Selskabslovens regler regulerer alene forholdet mellem selskabet og ejerne. Selskabslovens regulerer ikke det indbyrdes forhold mellem ejerne. Det er derfor vigtigt, at ejerne selv indgår en ejeraftale, der fastsætter rammerne for deres fælles ejerskab af selskabet.

Indhold

En ejeraftale vil typisk indeholde bestemmelser vedrørende følgende forhold:

 • Kapitalgrundlaget i selskabet

 • Fordeling af overskud og udbytte

 • Beslutningsprocessen blandt ejerne af selskabet

 • Hvad der skal ske hvis en ejer ønsker at udtræde

 • Hvem har forkøbsret til den udtrædendes ejerandel

 • Hvordan skal der udbetales udbytte til ejerne

 

Der vil almindeligvis i ejeraftalen også indeholdes en konkurrenceklausul, der begrænser ejernes muligheder for at starte en konkurrerende virksomhed.

Kapitalgrundlaget i selskabet

Det bør fremgå af ejeraftalen, hvor meget kapital, ejerne er forpligtede til at indskyde i selskabet og om ejerne er forpligtede til at indskyde yderligere kapital på et senere tidspunkt. Ejerne kan fx. aftale, at ejerne forpligter sig til at indskyde yderligere kapital i selskabet, såfremt der er opstår et underskud.

Fordeling af overskud og udbytte

Hvis et selskab på et tidspunkt generere et overskud, bør ejerne være enige om, hvordan dette overskud skal forvaltes samt i hvilket omfang, der skal udloddes udbytte.

 

Beslutningsprocessen blandt ejerne af selskabet

En ejeraftale bør indeholde bestemmelser om et selskabs ledelse, herunder hvilken ledelsesstruktur selskabet benytter sig af. Såfremt ledelsen udgøres af en bestyrelse, bør ejeraftalen regulere reglerne for valg af bestyrelse og hvordan bestyrelsen træffer beslutninger.

Aftalen bør desuden indeholde bestemmelser om selskabets ledelse.

 

Hvem har forkøbsret til den udtrædendes ejerandel?

Det er ikke ukendt, at der kan opstå ændringer blandt ejerne i selskabet som medfører, at en ejer ønsker at sælge sin andel af selskabet. En ejeraftale bør tage højde for, hvordan et sådant salg skal foregå.

I ejeraftalen kan det aftales, hvorvidt der gælder en forkøbsret for de øvrige ejere eller, at en ejer skal kunne forlange, at hele selskabet sælges.

I tilfælde af, at kapitalandele skal sælges, bør ejeraftalen også tage stilling til, hvordan de skal værdiansættes.

 

Ejeraftale og selskabets vedtægter

Ejeraftalen er en juridisk bindende kontrakt mellem ejerne der sikrer, at hvis der skulle opstå konflikter mellem dem, er der taget højde for løsningen på forhånd.

En ejeraftale kan ikke træde i stedet for selskabets vedtægter. Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht så vi kan hjælpe dig og din samarbejdspartner med at finde frem til den ejeraftale, der fungerer bedst for jeres fælles ejerskab.

Entreprisekontrakt

Hvad omfatter entrepriseretten?

Bygge- og anlægsarbejder kan i mange tilfælde være karakteriseret ved teknisk prægede problemstillinger samt anvendelse af særlige aftaler og betingelser samt branchekutymer. Der er ofte en række aktører involveret i entrepriseforhold, f.eks. bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører. Byggebranchen er endvidere ofte kendetegnet ved nødvendigheden af hurtige og pragmatiske løsninger på opståede problemer.

Vi rådgiver indenfor alle aspekter af bygge- og anlægsarbejder, således at der fra entreprisens begyndelse i videst muligt omfang bliver taget højde for de mulige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdets udførelse.

I de tilfælde, hvor konflikter ikke kan undgås, bistår vi endvidere ved behandling af retssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.

Rådgivning inden for byggeri og anlægsarbejde

Vi rådgiver bl.a. i tvister om fejl og mangler ved et byggeri, herunder i tilfælde hvor arbejdet enten er dårligt udført, ikke er udført i henhold til aftalen eller hvor du ikke ønsker at betale for ekstraarbejde. Vi rådgiver også når dit byggeri er forsinket, eller slet ikke er blevet afleveret.

Vi står også klar til at udarbejde eller gennemgå din entreprisekontrakt, og løbende yde rådgivning i forbindelse med, at entreprisen færdiggøres.

 

Entreprisekontrakten

Entrepriseret er et omfattende område, og for at forebygge eventuelle konflikter om et byggeri vil det bedste udgangspunkt være, at få en advokat til at udfærdige en skriftlig og præcis entreprisekontrakt.

Vi vil sikre, at alle væsentlige områder som betaling, levering, kvalitet, materialevalg, krav til udførelse og dagbøder er tydeligt beskrevet i entreprisekontrakten.

Erstatning

Hvis din entreprise går galt, har du mulighed for at få erstatning. Du kan enten blive stillet som, hvis kontrakten ikke var blevet indgået, og du vil bl.a. kunne få erstatning for dine kontraheringsomkostninger, forsendelsesomkostninger eller tab som du måtte have ved ikke at have kontraheret til anden side.

Eller du kan stilles som kontrakten var fuldt ud opfyldt, her vil du have mulighed for at få erstatning for de tab, som din kontrahent er ansvarlig for.

Byggeriets almindelige betingelser

AB-systemet er velkendt i det danske byggeri, og med forslaget AB18 til fornyelsen af AB92, vil byggeriet betingelser blive mere tidssvarende og også tage højde for de mere sædvanlige problemer der kan opstå. Der er især i den nye AB18 taget højde for tidsplanen i byggeriet, hvor der er indført nogle strengere krav ift. AB92. Der er også fokus på den digitale byggeproces, her i forhold til digitale bygningsmodeller.

Og sidst er der også kommet en større fokus på tvist og konfliktløsning, og nye regler for hvordan dette skal løses.

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Før du overvejer at bygge hus, skal du have en grund at bygge det på, her kan vi hjælpe dig med at udfærdige en købsaftale, eller gennemgå en eksisterende, hvor du har fået indført et advokatforbehold.

Dette vil sikre dig mod, at du f.eks., vil blive overrasket over tinglyste servitutter, lokalplan, byplansvedtægter eller museumsundersøgelser, som enten vil forsinke dit byggeri, eller helt forhindre det. Det er også vigtigt at sikre sig at den købte grund er byggemoden, dvs., at der er kloakføring, belysning, vejanlæg og lignende.

Desuden foretages der ofte miljø– og jordbundsundersøgelse i forbindelse med en grundkøbsaftale, hertil kommer at der ofte er brug for ekstrafundering, og i den forbindelse rådgiver vi således at du kun skal betale et rimeligt beløb, eller at det bliver afholdt af sælger.

Vi er også behjælpelig med tinglysning af dit skøde, og evt. oprettelse af pantebreve i din ejendom.

Vi tilbyder

Professionel rådgivning inden for bygge– og anlægsbranchen. Herunder i form af rådgivning og udarbejdelse af aftaler og kontrakter, samt tinglysning af den endelige ejendom.

bottom of page