top of page

Ny købelov vedrørende hestehandel

Hvilke regler gælder, hvis jeg køber en hest, og den pludselig pådrager sig en skade?


Pludselige skader eller skader, der udvikler sig over en længere periode, kan være svære at opdage hos heste. Det er ofte en behandlingskrævende proces, der kræver hjælp fra en dyrlæge til at fastslå,


hvad hesten fejler, og hvornår den pådrog sig skaden.
Tvister ved hestehandel reguleres af købeloven, hvoraf det følger, at hesten overgår til den nye ejer ved leveringstidspunktet. Konstateres det herefter, at hesten lider af en mangel, har det en afgørende betydning, hvornår i forløbet skaden er opstået, og om sælger burde være bekendt med manglen, og oplyst køber herom inden købstidspunktet.
Hidtil har køb af heste været beskyttet af forbrugerkøbsreglerne i købeloven med den ufravigelige 2-årige reklamationsfrist og formodningsreglen, hvorefter det påhvilede sælger at løfte bevisbyrden for, at hesten ikke led af en mangel ved købstidspunktet.


Siden ændringerne i købeloven, der trådte i kraft den 1. januar 2022, er hestehandler ikke længere reguleret af købelovens forbrugerkøbsregler, men i stedet de almindelige køberetlige regler for civil- og handelskøb. Dette betyder blandt andet, at den 2-årige reklamationsret kan fraviges ved aftale og formodningsreglen, som gælder forbrugerkøb, ikke længere finder anvendelse. Det er alene køber, der skal løfte bevisbyrden for, at der foreligger en mangel ved hesten, og at manglen var til stede ved købstidspunktet.


Hvad skal du gøre, når du konstaterer en skade ved hesten

Køber du en hest, som pludselig pådrager sig en skade


efter købstidspunktet, skal du først og fremmest reklamere over for sælger. Uanset hvilken reklamationsfrist der er aftalt, skal køber reklamere snarest muligt efter denne er blevet bekendt med manglen ved hesten.


Konstateres manglen efter reklamationsfristens udløb, kan der stadig være tale om en skjult mangel, som kan påberåbes overfor sælger, hvis denne burde være bekendt med manglen, og ikke har oplyst køber herom inden købstidspunktet.


Det fremgår ikke konkret af købeloven, hvornår der er tale om en mangel, som kan gøres gældende overfor sælger. I vurderingen heraf, har handelsundersøgelsen af hesten samt sælgers oplysninger om hesten væsentlig betydning.


Mangler ved hesten kan give køber mulighed for forholdsmæssigt afslag i købesummen og erstatning. Væsentlige mangler giver køber mulighed for at hæve købet.Hvordan løftes bevisbyrden i sagen?

Skal manglen påberåbes overfor sælger, skal køber sikre sig beviser i sagen, da denne bærer bevisbyrden for mangler ved hesten.


En måde, hvorpå køber kan sikre sig beviser i sagen er ved, at der udmeldes syn og skøn. Køber kan således igennem sin advokat anmode om, at der udmeldes syn og skøn i sagen, hvorefter retten, som sagen føres for, udpeger en skønsmand. Dette er i hestesager oftest en dyrlæge. Godkender begge parter i sagen den udpegede skønsmand, forestår denne skønsforretningen i sagen.


Skønsmandens opgaver

Inden afviklingen af skønsforretningen, har skønsmanden erklæret, at denne er habil i forhold til sagens parter, disses advokater, den omhandlende hest og eventuelle andre dyrlæger i sagen. Skønsmanden har alene til opgave at besvare spørgsmålene, som retten stiller skønsmanden, og derved hjælpe dommeren til at forstå sagens veterinærfaglige indhold. I den forbindelse


foretager skønsmanden nogle undersøgelser, som skal være tilstrækkeligt omfattende, at de stillede spørgsmål i skønstemaet kan besvares fyldestgørende.


Skønsmanden har ikke til opgave at undersøge andet end skønstemaet. Skønsmanden må således ikke udvide skønstemaet, og må heller ikke fremkomme med juridiske vurderinger under skønsforretningen. Det er alene dommeren, der træffer afgørelse i sagen, på baggrund af skønsmandens besvarelse af skønstemaet.


Skønsforretningens praktiske afvikling

Inden skønsforretningens afvikling udarbejder køber, eller dennes advokat, nogen spørgsmål til skønstemaet. Skønstemaet indeholder både spørgsmål og eventuelle dokumenter, der samlet skal belyse de påstande og faktiske forhold, der skal lægges til grund for sagen. Skønstemaet sendes efterfølgende til modparten, eller dennes advokat, der ligeledes har mulighed for at stille skønsmanden spørgsmål i skønstemaet. Spørgsmålene til skønstemaet skal godkendes af retten, inden afviklingen af skønsforretningen.


Skønsmanden indleder skønsforretningen med en


gennemgang af skønstemaet sammen med sagens parter og disses advokater, herunder forelagte dokumenter og spørgsmål, hvorefter skønsmanden besigtiger hesten. Skønsmanden forholder sig kun til spørgsmålene og dokumenterne i skønstemaet, og må ikke drøfte sagen med parterne på anden vis under skønsforretningen.


Efter skønsforretningen udarbejder skønsmanden en skønserklæring, som parterne modtager. Hvis denne erklæring giver anledning til yderligere spørgsmål, har parterne mulighed for at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Supplerende spørgsmål til skønsmanden må kun tilgå til retten igennem parternes advokater, og besvares ud fra det kendskab, der er tilvejebragt under selv ved skønsforretningen.


Hvis sagen ender i retten, har parterne mulighed for at indkalde skønsmanden og afhjemle denne under retssagen.


Juridiske overvejelser, når der skal udmeldes syn og skøn

Vælger køber, at der skal udmeldes syn og skøn i en hestesag, hvor parterne skal godkende den af retten udpegede skønsmand,


skal det nøje overvejes, hvilke kompetencer skønsmanden besidder, og hvilke kerneområder denne arbejder med til dagligt. Dette har betydning i forhold til skønsmandens undersøgelser og besvarelser af skønstemaet, herunder parternes spørgsmål, som er afgørende for sagens udfald.


Samtidig er det afgørende for sagens udfald, at advokaten besidder de nødvendige færdigheder til at udarbejde konkrete og relevante spørgsmål til skønstemaet, således sagens bevisbyrde kan løftes.


Valg af en advokat med kendskab til heste- og dyrlægebranchen

Overvejer du at købe en hest, eller havner du en tvist ved en hestehandel, bør du virkelig overveje, hvilken advokat du vælger at rådføre dig ved, eller vælger til at føre din hestesag.


Med de nye regler i købeloven, er køber m


indre beskyttet i juridiske tvister ved hestehandel. Det kan være mere udfordrende for køber at reklamere over mangler ved en hest, da køber alene bærer bevisbyrden for mangler ved hesten. Vælger du at rådføre dig hos en advokat, er det afgørende, om advokaten har indgående kendskab til hestebranchen.


Skal du vælge en advokat til at føre din retssag, er det er ligeledes afgørende, at du vælger en advokat med indgående kendskab til heste- og dyrelægebranchen, da det vil have en afgørende betydning for bevisbyrden og udfaldet i din sag, dels fordi advokaten skal godkende den af retten udpegede skø


nsmand, dyrelæge, og dels fordi det er advokaten, der skal udarbejde spørgsmålene til skønsmanden, dyrlægen.


Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht

Vores erfaringer inden for hestebranchen gør, at vi kan varetage dine interesser og hestesag bedst muligt. Lad os hjælpe dig med at de juridiske udfordringer med din hest, så du kan fokusere på det, du elsker mest - din hest. Kontakt os i dag for professionel rådgivning og skræddersyede løsninger til dine behov.


Af Karoline Dang, jurist & Charlotte Engelbrecht, advokat


Advokatfirmaet Engelbrecht

Tlf.: 5470 5800

Hovedmail: post@aelaw.dk

Sikker mail: sikker@aelaw.dk

Via vores hjemmeside:
Hos Advokatfirmaet Engelbrecht tilbyder vi juridisk rådgivning inden for følgende områder:


· Vejledning om køb og salg af heste:

Vores erfarne team af advokater, advokatfuldmægtige og jurister kan give dig den nødvendige vejledning, når du køber eller sælger en hest. Vi sikrer, at din handel er i overensstemmelse med gældende love og regler.


· Udarbejdelse af kontrakter:

Vi specialiserer os i at udarbejde alle former for kontrakter, herunder købekontrakter, samejekontrakter, partskontrakter, lejekontrakter og opstaldningskontrakter. Vores skræddersyede kontrakter beskytter dine interesser og sikrer, at alle parter er klart defineret.
· Forsikringsretlige spørgsmål:

Når det kommer til forsikringsspørgsmål ved køb af en hest, er det vigtigt at forstå dine rettigheder og forpligtelser. Vi guider dig gennem forsikringsprocessen og hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger.


· Ansættelsesretlige spørgsmål:

Hvis du arbejder på et stutteri eller er involveret i et ansættelsesforhold inden for hestebranchen, kan vi hjælpe med at udarbejde ansættelseskontrakter og rådgive dig om ansættelsesretlige tvister.


· Mangelsager ved køb af hest:Hvis du står over for problemer med en hest, du har købt, er vi her for at håndtere sagen på dine vegne. Vi stræber efter at sikre, at dine rettigheder som køber bliver beskyttet.


· Inkassovirksomhed:

Har du brug for hjælp til inddrivelse af opstaldningsudgifter eller andre økonomiske spørgsmål, hjælper vi med at håndtere inkassoprocessen og sikre, at du får det, du er berettiget til.

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page