top of page
57838392a3457billede-038_edited.jpg

Erhverv

Skøder, overdragelseserklæringer, bodelingsoverenskomster. 

Ejendomshandler indenfor private og erhvervsretslige forhold.

 

Berigtigelse af handler med og uden rådgivning, overdragelseserklæringer, tinglysning af fuldmagter, aktionsskøder samt skifteretsattester.

Ægteskabssager, forældremyndighedssager, bopælssager samt børnebidrag. 

Centrale elementer i familieretten er ægteskab,separation og skilsmisse, adoption, forældremyndighed, bopæl og børnebidrag.

 

Familieretten regulerer dermed betingelserne for indgåelse og opløsning af ægteskab, retsstillinger vedrørende børn, samvær og tvistsager om forældremyndighed og bopælssager. 

Tvister med køb, udarbejdelse af kontrakter, opstaldningskontrakter, samejekontrakter, forsikringssager. 

Tvister indenfor køb,  salg, formidling og udlån af heste, hvor vi samarbejder med anerkendte fagpersoner indenfor hesteverdenen.

Vi yder gerne rådgivning indenfor enhver problemstilling med relation til heste- og dyrlægebrancherne, og ansøger om muligt dit forsikringsselskab om retshjælp ved sagsanlæg i retten.

Oprettelse af testamente og ægtepagt 

Hvis du er gift, og I ikke har børn, arver din ægtefælle hele din formue, den dag du dør.

 

Hvis I ikke har oprettet testamente, vil arven ved din ægtefælles død, gå til din ægtefælles arvinger. Med et testamente kan I fælles bestemme, hvorledes arven skal fordeles, når den længstlevende af jer er gået bort.

 

Behandling af dødsboer som bobestyrer, privat skifte eller ved forenklet privat skifte.

Vi hjælper dig med fordelingen af boet efter et dødsfald og med hvordan en eventuel arv fordeles mellem de efterladte, og hvorledes dødsboet behandles.

 

Ved privat skifte vil arvingerne selv skulle stå for at træffe beslutninger om dødsboet og arvefordelingen, og praktiske gøremål som at indsende opgørelser til skifteretten.

Hvis dødsboet er meget lille, så er der mulighed for at foretage et forenklet privat skifte.

Beskikkelse som forsvarsadvokat eller bistandsadvokat, herunder mødegivning i retten samt til afhøringer hos politiet. 

Strafferet er et af kontorets specialeområder, og betegner den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger

 

Vi hjælper dig uanset om du er sigtet, tiltalte eller forurettet i sagen, og giver dig altid en konstruktiv behandling af sagen, ligesom vi rådgiver dig indenfor civile sagsområder i forbindelse med din varetægtsfængsling. 

Lejekontrakter, indbringelse af lejeretslige problemstillinger for Huslejenævnet, Fogedretten og Boligretten.

Lejeretslige tvister vedrørende tilbagebetaling af depositum, huslejens størrelse og forbrugsafregning.

Vi hjælper dig med din sag, og ansøger gerne dit forsikringsselskab om retshjælp, således at omkostninger til advokat, så vidt muligt kan blive betalt af dit forsikringsselskab. 

Anbringelse af barnet udenfor hjemmet. Herunder mødegivning i Børne-og Ungeudvalget, Ankestyrelsen samt Retten.

Anbringelse af børn udenfor hjemmet giver adgang til gratis advokathjælp, hvis kommunen overvejer en tvangsfjernelse.

Vi har speciale i at yde bistand til både børn og forældre under myndighedernes behandling af sagen, hvor vi sikrer familiens interesser bliver varetaget på bedste vis under hele processen. 

Selskabsrådgivning og udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter.

Oprettelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter, forretningsordener og overenskomster.

Vi har erfaring med rådgivning i forbindelse med oprettelse af virksomheder. Herunder IVS, I/S, ApS og enkeltmandsvirksomheder

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forpagtningsaftaler. 

Rådgivning og håndtering af mangelsager ved erhvervslejemål, afståelse, opsigelse og fraflytning af lejemål.

Vi hjælper dig i din sag, og bistår med vores viden for at håndtere konflikter der opstår mellem lejer og udlejer

Rådgivning og udarbejdelse af kontrakter.

Der stilles sjældent krav til at en aftale skal indgås skriftligt. Den skriftlige aftale vil dog tjene som bevis for at der er indgået en aftale, og om aftalens indhold.

En god kontrakt vil tage højde for de potentielle konflikter, og kan derved mindske risikoen for at dyre og skadelige tvister opstår.

Vi bistår i hele processen, fra den mundtlige aftale, til udfærdigelse af den endelige kontrakt.

Rådgivning indenfor byggeri og entreprise

Entrepriseret omfatter reguleringen af de kontrakter som indgås mellem en bygherre og entreprenør/håndværker om opførsel af anlæg og bygninger.

Vi hjælper bl.a. med tvister vedr. fejl og mangler ved byggeri, ekstraarbejder, forsinkelse og manglende aflevering af byggeri, syn og skøn, samt gennemgang og udarbejdelse af entreprisekontrakt.

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht hjælper vi dig, hvad enten du skylder penge til en kreditor, eller om du som kreditor har et pengekrav hos en debitor.

Hvis du skylder penge væk, kan vi rådgive dig om de krav, som dine kreditorer har fremsat, er gyldige. Vi kan også hjælpe dig med at indgå afbetalings ordninger, så du kan få styr på økonomien igen.

 

Hvis du er kreditor, og har et pengekrav til gode hos en debitor, kan vi  hjælpe dig med at indlede en rykkerprocedure og evt. en inkassoprocedure, som overholder de gældende regler.

Har du været ude for en ulykke, så har du mulighed for at få personskadeerstatning. Hos Advokatfirmaet Engelbrecht bistår vi dig, gennem hele din sag.

En personskade medfører ofte en svær tid både menneskeligt og økonomisk, derfor er det afgørende, at du kontakter en advokat med viden om erstatningsretten, som kan bistå dig, personligt og juridisk gennem forløbet.

Det er helt afgørende, at du får overblik over din retsstilling, så du kan træffe de rigtige beslutninger og valg, så du kan få personskadeerstatning.


Ofte vil skadelidte og forsikringsselskabet have modstridende interesser, og du bør derfor aldrig lade dit forsikringsselskabs vurdering stå alene. Hos Advokatfirmaet Engelbrecht vurderer vi din forsikrings- og erstatningsretslige retsstilling, så du får den personskadeerstatning, som du har ret til.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold.

Du kan selv udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold.

På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor du ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Vi anbefaler at I tager stilling til det, og vi hjælper med udarbejdelsen af fremtidsfuldmagten

Er du blevet skadet under udsendelse, eller under arbejde hos Forsvaret, kan vi hjælpe dig med at søge erstatning.

Hos advokatfirma Engelbrecht arbejder vi også med veteransager.

Hvis du opfylder visse betingelser, vil der blive søgt offentlig retshjælp til dækning af sagsomkostninger.

bottom of page