top of page
KLIENTINFORMATION
Honorarer

Når Advokatfirmaet Engelbrecht påtager sig en opgave for en klient undersøges altid i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. 

Hvor der ikke er fast salær, fastsættes salæret med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier og sagens resultat. Endelig lægges der også vægt på, om sagen har haft hastende karakter eller om den har krævet en ekstraordinær indsats. Der regnes med en timepris på kr. 2.250 incl. moms.

Privatpersoner vil altid modtage en ordrebekræftelse med prisoplysning forud for sagens opstart.

Advokatfirmaet Engelbrecht har klientbankkonto i Møns Bank. Reg.nr: 6140. Konto.nr: 1054137.

Ved betaling på klientkontoen er det vigtigt at der angives et sags-nummer.

Klagevejledning

Advokaterne hos Advokatfirmaet Engelbrecht er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Du har mulighed for at klage over advokatens adfærd og salær til:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefon: 33 96 97 98 

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk


Website: www.advokatnaevnet.dk

Hvidvask

Advokatfirmaet Engelbrecht er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år.

Derfor skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. eller CVR.nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor.

 

For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets kunder.

Forinden vi påtager os en opgave for en kunde, undersøger vi muligheden for interessekonflikter med eksisterende kunder.

 

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Engelbrecht er underlagt tavshedspligt.

Vores advokatvirksomhed udøves i øvrigt i overensstemmelse med Advokatsamfundets etiske regler samt retsplejelovens regler om advokater.

Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Engelbrecht er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Söderberg & Partners. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Engelbrecht uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ansvarsbegrænsning

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill, image m.m.

 

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Vi er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelser med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Engelbrecht anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Persondatabehandling

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.
 

1. Vi er den dataansvarlige

Hvordan kontakter du os: 

Advokatfirmaet Engelbrecht er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Advokatfirmaet Engelbrecht

CVR.NR. 37325481

Søndergade 2 A, 1. 1.

4990 Sakskøbing

tlf. 54 70 58 00

mail: CEN@advokatcen.dk  

2. Formålene med og rets-grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores arbejde som advokater, typisk fordi du har bedt os om at varetage dine interesser til opfyldelse af en retlig forpligtelse eller til gennemførelse af en kontrakt f.eks. vedrørende køb af bolig eller oprettelse af et testamente.

Du kan også være modpart i en sag, f.eks. fordi du skylder penge eller har en tvist med vores kunde.

Vi kan også have brug for at kontakte dig, uden at du er part i en sag; f.eks. fordi du er vidne, eller fordi du er kontaktperson for en virksomhed.

En række sager behandler vi som udpeget af retten bl.a. som kurator, bobestyrer eller medhjælper i gældssaneringssager. Her behandler vi personoplysninger fra f.eks. den konkursramte, afdøde, arvinger, efterlevede ægtefælle eller ansøger om gældssanering og dennes samlever/ægtefælle.

Vi beskriver dette nærmere i vores bekræftelsesbrev til dig, eller i senere henvendelse til dig.

Ud fra sagens karakter og din rolle f.eks. hvis du er en biperson, vil vi i visse situationer ikke orientere dig yderligere.

Vi kan have behov for at behandle personfølsomme oplysninger, som vi har modtaget fra dig eller andre. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personfølsomme følger af: 

Vi kan behandle dine data i kraft af den kontrakt vi har indgået. Eksempelvis skal vi bruge dit cpr.nr. i en række situationer for at registrere dine eller andres rettigheder f.eks. i forbindelse med tinglysning og registrering af fremtidsfuldmagter og testamenter.

Vi kan derudover behandle dine data i kraft af den bemyndigelse, vi har fået fra Skifteretten som kurator, medhjælper i gældssaneringssagen eller bobestyrer.

Derudover behandler vi dine data, fordi dette er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger f.eks. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt cpr.nr.

Endvidere behandler vi følgende følsomme personoplysninger: Helbredsmæssige forhold, f.eks. i forbindelse med erstatningssager, familieretssager, gældssaneringer.

Fagforeningsmæssige tilhørsforhold f.eks. i forbindelse med gældssaneringssager

Oplysninger om straffedomme i forbindelse med varetagelse af hvervet som forsvarer.

Særligt om behandling af straffesager:

I de sagsakter vi modtager som forsvarer eller bistandsadvokat indgår en række personoplysninger f.eks. om vidner, øvrige tiltalte og forurettede. Disse oplysninger behandler vi, mens sagen verserer. Oplysningerne videregives ikke. Ved sagens afslutning slettes disse oplysninger.

Henset til sagens karakter, og ud fra en konkret risikovurdering, sker der ikke særskilt underretning til de berørte personer om behandlingen. 

Modtager eller kategorier af modtager:

Vi videregiver eller overlader f.eks. dine personoplysninger til følgende modtagere: Offentlige myndigheder, øvrige parter i din sag f.eks. din modpart og dennes advokat eller dine kreditorer.

Vi beskriver dette nærmere i din ordrebekræftelse eller i vores henvendelse til dig.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra dig, offentligt tilgængelige kilder, offentlige myndigheder samt de personer, der er parter i din sag.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt, herefter vil oplysningerne blive slettet. 

Vi kan, efter en konkret vurdering, have behov for at opbevare dine personoplysninger i op til 10 år, fra vi har afsluttet sagen af hensyn til vores mulighed for at varetage vore interesser i tilfælde af en senere tvist.

Såfremt du har afgivet ID oplysninger i henhold til hvidvaskreglerne, vil disse blive slettet 5 år efter transaktionens gennemførelse eller 5 år efter klientforholdets ophør.

5. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af et samtykke fra dig, - hvilket normalt ikke er tilfældet - kan du trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Du har ret til at få begrænset behandling, hvor vi fremover kun behandler oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk  

Du har ret til at indgive klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

bottom of page